ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิธิ อัตถิ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัมพร โพธิ์ใย 32
2 ชาญเดช หรูอนันต์ 31
3 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 21
4 Nithi Atthi 16
5 Wutthinan Jeamsaksiri 12
6 Amporn Poyai 10
7 Charndet Hruanun 8
8 จิระวัฒน์ จันต๊ะวงศ์ 6
9 อภิรักษ์ ผันเขียว 6
10 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 6
11 อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 6
12 จักรพงศ์ ศุภเดช 5
13 Sitthisuntorn Supothina 5
14 Jirawat Jantawong 5
15 Jakrapong Supadech 4
16 เกษม ตันธนะศิริวงศ์ 4
17 จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ 4
18 จิรวัฒน์ จันต๊ะวงค์ 4
19 สุรพันธ์ ทองรังสี 3
20 วิน บรรจงปรุ 3
21 ภาวดี มีสรรพวงศ์ 3
22 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 3
23 นริชพันธ์ เป็นผลดี 3
24 Chuckaphun Aramphongphun 3
25 Onuma Nimittrakoolchai 3
26 Apirak Pankiew 3
27 รติพร มั่นพรหม 3
28 อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์ 2
29 กฤษฏา เสียงแจ้ว 2
30 รัตนาวรรณ เมนะเนตร 2
31 ปาวีณา ดุลยเสรี 2
32 คมสัน บุณยวณิชย์ 2
33 อรพรรณ ทองสุข 2
34 พีระพงศ์ ตริยเจริญ 2
35 สุรศักดิ์ เนียมเจริญ 2
36 เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ 2
37 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 2
38 Patcharaporn Yanpirat 2
39 On-uma Nimittrakoolchai 2
40 พัชราภรณ์ ญาณภิรัต 2
41 เสฐียรพงษ์ พุ่มพวง 1
42 ศุภนิจ พรธีระภัทร 1
43 พงศ์พันธ์ กัลปา 1
44 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
45 สมชาย มีรอด 1
46 Charndet Hruanan 1
47 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 1
48 ไพบูลย์ ขอมเดช 1
49 จักรรินทร์ ลัทธิเดช 1
50 ณัฐพล เรืองรัชนีกร 1
51 กฤษณะ ช่องศรี 1
52 ธงชัย ธงวิจิตรมณี 1
53 Oraphan Thongsook 1
54 Nithi Aiithi 1
55 กรรณิกา อุประโคตร 1
56 ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์ 1
57 เกศิรินทร์ สิงห์อินทร์ 1
58 ธวัชชัย คำศรี 1
59 จิรวัฒน์ จันต๊ะวงศ์ 1
60 มนตรี แสนละมูล 1
61 อรรถพร สุพลจิต 1
62 Oraphan Thongsuk 1
63 Paweena Dulyaseree 1
64 นุสรา ภัทรดุลย์พิทักษ์ 1
65 นิมิต สมหวัง 1
66 Karoon Saejok 1
67 การุณ แซ่จอก 1
68 Peerayuth Charnsetthikul 1
69 พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐ์กุล 1
70 Charndet Hru-anun 1
71 Nusara Pataradulpitak 1
72 Ekalak Chaowicharat 1
73 Krisda Siangchew 1
74 Ratiporn Manpom 1
75 Peerapong Triyacharoen 1
76 Choopong Parkpoom 1
77 ชูพงษ์ ภาคภูมิ 1
78 Nimit Somwang 1
79 Surasak Niemcharoen 1
80 กฤษฎา เสียงแจ้ว 1
81 Panruthai Duagnum 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 4
3 2552 1
4 2551 19
5 2550 16
6 2549 1
7 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 An Effect of Silicon Micro-/Nano-Patterning Arrays on Superhydrophobic Surface
ปี พ.ศ. 2553
2 การปรับปรุงกระบวนการผลิต slider encapsulation และสารเคลือบไวแสง
3 การสร้างพื้นผิวน้ำไม่เกาะแบบยิ่งยวดที่มีสมบัติการสะท้อนแสงต่ำ ด้วยโครงสร้างแบบซิลิกอนดำ
4 Improvement of Photoresist Film Coverage on High Topology Surface with Spray Coating Technique
5 An Effect of Viscosity of Coating Materials on Silicon Micro-Patterning Arrays for Superhydrophobic Surface
ปี พ.ศ. 2552
6 Study of Optimization Condition for Spin Coating of the Photoresist Film on Rectangular Substrate by Taguchi Design of an Experiment
ปี พ.ศ. 2551
7 Study of Optimization Patterning Size in Photolithography Process by Using Linear Programming Method for Superhydrophobic Surface
8 Study of Optimization Condition by Using Fractional Factorials Design of an Experimental for Superhydrophobic Surface
9 ถุงมือป้องกันสารเคมีที่ทำความสะอาดตนเองได้
10 การสร้างไมโครสเกลบนแผ่นกระจกเพื่อใช้สำหรับวัดขนาดวัตถุภายในกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
11 การกำหนดขนาดของลายวงจรบนกระจกต้นแบบด้วยการชดเชยความคลาดเคลื่อนทางแสง
12 ระบบควบคุมแขนกล
13 การสร้างลายวงจรสำหรับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์โดยเทคนิคการใช้ฮาร์ดมาส์กให้บริษัท Western Digital จำกัด
14 การเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยโครงสร้างของไดโอดเปล่งแสง g]j'cl
15 การศึกษาและพัฒนาการถ่ายแบบลายวงจรสามมิติโดยใช้ฟิล์มใสเป็นต้นแบบ
16 ผลกระทบของต้นแบบลายวงจรแบบฟิล์มใสต่อคุณภาพของลายวงจร
17 การสร้างลวดลายทดสอบค่าดัชนีการสะท้อนของแสงบนชั้นฟิล์มอลูมินัมด้วยกระบวนการถ่ายแบบลายวงจร
18 การลดรอยขีดข่วนและปรับความขรุขระบนผิวแผ่นซิลิกอนด้วยเคมี
19 การศึกษาการสร้างโครงสร้างจุลภาค 3 มิติ โดยการถ่ายแบบลายวงจรด้วยเทคนิคเกรย์สเกล
20 Study of Optimization Condition for Spin Coating of the Photoresist Film on 3 Inches Wafer by Taguchi Design of Experiment
21 3-Dimensionals Lithography Techniques for Air Bearing Surface Patterning in Hard-Disk Drive Reading/Writing Head Manufacturing
22 Local Photomask Fabrication Capability to Support Hard-Disk Drive Manufacturing in Thailand
23 Improvement bar sitting process step in air bearing surface patterning by using micropallette
24 Chemical resistant improvement of natural rubber and nitrile gloves by coating with hydrophobic film
25 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโครงสร้างจุลภาค 3 มิติ ด้วยกระบวนการถ่ายแบบลายวงจรขั้นตอนเดียวโดยใช้กระจกต้นแบบชนิดความหนาชั้นฟิล์มหลายระดับ
ปี พ.ศ. 2550
26 การศึกษาการสร้างไมโครเลนส์โดยเทคนิคโฟโตลิโธกราฟีแบบเกรย์สเกล
27 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมุนเคลือบชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงบนกระจกต้นแบบขนาด 6x6 นิ้ว ด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ
28 A Comparison of One-step Lithography by using Multi-Film Thickness Mask with Gray-scale Mask and Multi-exposure Technique
29 The Influence of Chromium Film Thickness on Photomask on Light Transmission for 3D-Lithography Application
30 การสร้างโครงสร้างจุลภาค 3 มิติ ด้วยเทคนิคการปรับเปลี่ยนค่าพลังงานในการฉายแสง
31 การสร้างโครงสร้างจุลภาค 3 มิติ ด้วยกระจกต้นแบบความหนาชั้นฟิล์มหลายระดับ
32 การสร้างโครงสร้างจุลภาค 3 มิติ ด้วยกระจกต้นแบบชนิดเกรย์สเกล
33 การออกแบบตัวจับกระจกต้นแบบสำหรับใช้ในอ่างสารเคมี
34 การศึกษาผลของอัตราการกัดผิวหน้าชิ้นงานด้วย SC1 ต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานเชิงแผ่น สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์
35 การออกแบบแพดโลหะเพื่อทดสอบค่าทางไฟฟ้าสำหรับการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ (โครงการร่วม Western Digital และ NECTEC)
36 การสร้างต้นแบบลายวงจรเพื่อสร้าง Micropallette สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตหัวอ่านฮาร์ดไดร์ฟ (โครงการร่วม Western Digital และ NECTEC)
37 การออกแบบกระจกต้นแบบขนาดใหม่ เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการถ่ายแบบลายวงจร
38 กล่องใส่ Regulator และ Exhaust gauge ในตู้ Manual Wet Bench
39 การพัฒนากระบวนการ Encapsulation สำหรับวาง Slider ลงบน TIP สำหรับกระบวนการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
40 การพัฒนากระบวนการถ่ายย่อแบบ สำหรับ Memory Device
41 การพัฒนากระบวนการถ่ายย่อแบบ เพื่อสร้างโพลีซิลิกอนเมมเบรนของเซนเซอร์วัดแรงดันเลือด
ปี พ.ศ. 2549
42 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเคลือบชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงบนกระจกต้นแบบขนาด 6 นิ้ว ด้วยวิธีการหมุนเคลือบโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
43 Fabrication of three-dimensional microstructures by one-step lithography with Multi-Film Thickness mask
44 Organic thickness dependence of organic field-effect transistor devices based on pentacene
45 Study of optimization condition for spin coating of the photoresist film on rectangular substrate by Taguchi design of an experiment
46 Chemical resistant improvement of natural rubber and nitrile gloves by coating with hydrophobic film
47 Fabrication of eyepieces lenses scale for optical microscope
48 An effect of viscosity of coating materials on silicon micro-patterning arrays for superhydrophobic surface
49 Trimming lithography part I: The alternative technology for sub-resolution and sub-wavelength patterning
50 The study on the effect of multi-level exposure technique to fabricate air bearing surface microstructure
51 Pattern transfer characterization after double-level lithography for a fabrication of the three-dimensional aluminum titanium carbide air bearing surface of the hard disk slider
52 Trimming lithography part II: An effect of trimming distance to the sub-resolution pattern quality
53 Fabrication of multi-level photoresist patterns in one-step lithography by using Cr/Ni multi-film thickness mask
54 Design and fabrication of diffractive phase element for minimizing the focusing spot size beyond diffraction limit