ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชลอ ลิ้มสุวรรณ 20
2 วราห์ เทพาหุดี 7
3 วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล 7
4 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 3
5 เต็มดวง สมศิริ 2
6 ทิพย์ภาพร หล่อสิงห์คำ 1
7 ฐิติวัฒน์ ลี้ภัยสมบูรณ์ 1
8 วรวุฒิ วัลลา 1
9 แสงเทียน อัจจิมางกูร 1
10 นายธิติวัฒน์ ลี้ภัยสมบูรณ์ 1
11 เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ 1
12 จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ 1
13 เดชานาท ทองพิทักษ์ 1
14 กมลทิพย์ บัวอินทร์ 1
15 ปิยธิดา เหลาหนวด 1
16 จิตรา บุญยงค์ 1
17 ปัทมา ระตะนะอาพร 1
18 จิติวัฒนา เหล็งบำรุง 1
19 Dr. Bordin Chinda 1
20 Pornlerd Chanratchakool 1
21 งามทิพย์ ภู่วโรดม 1
22 ปาจรีย์ จือเหลียง 1
23 รศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา 1
24 นายอำนาจ จันทร์ครุฑ 1
25 ปณิตา ประถมยา 1
26 ภัทริดา โปฎก 1
27 ธารทิพย์ นภาอำไพพร 1
28 Saree Donkaewbua 1
29 พรรณติยา ใจอ่อน 1
30 พรเลิศ จันทร์รัชชกูล 1
31 สุปราณี ชินบุตร 1
32 เสรี ดอนแก้วบัว 1
33 Niti Chuchird 1
34 Chalor Limsuwan 1
35 ชัชรี แก้วสุรลิขิต 1
36 อติ ไทยานันท์ 1
37 ธงชัย มาลา 1
38 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
39 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
40 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
41 ปาริชาติ พรมโชติ 1
42 เรณุมาศ มาอุ่น 1
43 วราภา มหากาญจนกุล 1
44 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
45 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
46 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
47 วารุณี วารัญญานนท์ 1
48 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
49 สิริกุล วะสี 1
50 รศ. ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 1
51 อนงค์ภัทร สุทธางคกูล 1
52 วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ 1
53 ทิมโมที วิลเลียม เฟลเกล 1
54 ชัยเทพ พูลเขตต์ 1
55 บุญรักษา สุนทรธรรม 1
56 ชัยวุฒิ นาคเวียง 1
57 สุมิตร นิภารักษ์ 1
58 อิสริยา วุฒิสินธุ์ 1
59 อรนัดดา ชิณศรี 1
60 สิริกร กาญจนสุนทร 1
61 สาโรช โศภีรักข์ 1
62 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 1
63 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 1
64 ไพรินทร์ กะทิพรมราช 1
65 อรอุมา สิรสุนทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 2
5 2554 9
6 2553 5
7 2552 5
8 2551 3
9 2550 4
10 2548 3
11 2547 3
12 2546 3
13 2545 1
14 2541 4
15 2538 1
16 2533 1
17 1086 1
18 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Existentialism in Francis Bacon’s Life Through His . Biography, The Gilded Gutter Life of Francis Bacon . and His Selected Paintings
ปี พ.ศ. 2557
2 การสร้างชุดการสอน เรื่องการเขียนคำที่ประสม สระเอีย สระเอือ มีตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาการระบาดของโรค อี เอ็ม เอสในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมของไทย
4 โครงการศึกษาผลของสาร sangrovit ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย ของกุ้งขาวแวนนาไม
ปี พ.ศ. 2555
5 การประเมินผลการใช้สาร DuPont? Virkon? Aquatic ในการลดการเกิดโรค Vibriosis ในกุ้งขาวแวนนาไม
6 แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2554
7 Development of National Interpretation Guideline of GLOBALG.A.P. for Aquaculture (Chain of Custody)
8 Effect of Activate DA on growth, survival and population of Vibro harveyi in rearing of white shrimp (Litopenaeus vannamei)
9 การประเมินประสิทธิภาพของสาร Isoeugenol เพื่อใช้เป็นยาสลบสำหรับกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
10 การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารนิโคลซาไมด์ต่อหอยขม (Filopaludina marlensi) หอยขี้นก (Cerithidea cingulata) ลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Litopeaneus vannamei) ปลานิล (Oreochromis niloticus) และปลากระพงขาว (Lates calcarifer)
11 การใช้แบคทีเรียกลุ่มสร้างสปอร์ในการควบคุมแบคทีเรียก่อโรค Vibrio harveyi ในการเลี้ยงกุ้งแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
12 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
13 ผลของการใช้แบคทีเรีย Bacillus spp. ร่วมกับ Paracoccus pantotrophus ต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลานิล (Oreochromis niloticus)
14 ผลของเมทัลโลโปรตีนต่อการเจริญเติบโต การรอดตายและระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจงของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopeaneus vannamei)
15 การปนเปื้อนและการถ่ายทอดเชื้อไวรัสในผลิตภัณฑ์กุ้งขาวแวนนาไมแช่แข็งถอดหัวปอกเปลือก
ปี พ.ศ. 2553
16 การศึกษาประสิทธิภาพของฟิวคอยด์แดนสารสกัดจากสาหร่ายทะเลในการควบคุมการติดเชื้อไวรัสดวงขาวในกุ้งกุลาดำ
17 Development of national interpretation guideline of GLOBALG.A.P. for shrimp aquaculture
18 ศึกษาวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
19 การผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซลโดยใช้คาร์บอนกัมมันต์และแคลเซียมออกไซด์ เป็นตัวเร่งปฏิกริยาแบบวิวิธพันธ์
20 การเตรียมอนุภาคนาโนของเมทัลออกไซด์และชั้นซิลิเกต โดยวิธีการแข็งตัวแบบวิวิธพันธ์และสมบัติการเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสง
ปี พ.ศ. 2552
21 การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณต่อโรคในผลิตภัณฑ์กุ้ง
22 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งก้ามกรามอย่างยั่งยืน ระยะที่2
23 ผลตอบแทนจากการลงทุน ของธุรกิจประกันชีวิต
24 การเตรียมพอลิแลกติกแอซิดด้วยกระบวนการควบแน่นของกรดแลกติก
25 การเตรียมพอลิแลกไทด์ด้วยกระบวนการเปิดวงแหวนของแลกไทด์
ปี พ.ศ. 2551
26 สถานการณ์การปลูกยางพาราและความต้องการของเกษตรกรต่อการส่งเสริมในอำเภอพร้าวและไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Situation of para rubber planting and extension needs of farmers in Phrao anf Chai Prakan Districts, Chiang Mai Province / ณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์
27 สถานการณ์การปลูกยางพารา และความต้องการของเกษตรกร ต่อการส่งเสริมในอำเภอพร้าวและไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
28 การผลิตปลากัด (Betta splendens Regan) ปลอดเชื้อ Mycobacterium sp
ปี พ.ศ. 2550
29 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งก้ามกรามอย่างยั่งยืน (ปี่ที่ 3)
30 โครงการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่ได้แนวคิดจากการศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
31 การปรับปรุงคุณภาพกุ้งขาวแวนนาไมเพื่อการส่งออก
32 ประสิทธิภาพของสารสกัดขมิ้นชัน (Curcuma longa linn.)ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachiumrosenbergii de man) เพื่อยับยั้งเชื้อ Aeromonas hydrophila
ปี พ.ศ. 2548
33 2. โครงการกุ้งก้ามกราม
34 การสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทย
35 การศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำ การเกิดโรค และอัตรารอด ในการอนุบาลกุ้งก้ามกรามสายพันธุ์ที่ปรับปรุงแล้ว
ปี พ.ศ. 2547
36 การวิจัยเพื่อผลิตกุ้งกุลาดำให้ได้ขนาดใหญ่ในน้ำความเค็มต่ำ
37 การศึกษาประสิทธิภาพของฟิวคอยด์แดน สารสกัดจากสาหร่ายทะเล ในการควบคุมการติดเชื้อไวรัสดวงขาวในกุ้งกุลาดำ
38 การศึกษาประสิทธิภาพของฟิวคอยด์แดน สารสกัดจากสาหร่ายทะเล ในการควบคุมการติดเชื้อไวรัสดวงขาวในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2546
39 การศึกษาประสิทธิภาพของฟิวคอยด์แดนสารสกัดจากสาหร่ายทะเลในการควบคุมการติดเชื้อไวรัสดวงขาวในกุ้งกุลาดำ
40 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน / ณัฐวุฒิ ซัจเดว์
41 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน
ปี พ.ศ. 2545
42 การศึกษาและปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้แก๊สโซฮอล์เป็นเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2541
43 การศึกษาการเกิดโรคและการป้องกันโรคดวงขาวในกุ้งกุลาดำ
44 การศึกษาประสิทธิภาพของฟอร์มาลินในการควบคุมการติดเชื้อไวรัสดวงขาวในกุ้งกุลาดำ
45 การประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา : กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง และวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
46 การศึกษาประสิทธิภาพของฟอร์มาลินในการควบคุมการติดเชื้อไวรัสดวงในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2538
47 ผลของสารแอสตาแซนทินต่ออัตราการเจริญเติบโต การรอดตายและ ความทนทานต่อเชื้อแบคทีเรียของกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงในสภาพความเค็มต่ำ
ปี พ.ศ. 2533
48 การศึกษาบริเวณกัมมันต์ในดวงอาทิตย์ โดยโฟโตอิเลกตริก โฟโตมิเตอร์ แบบโซลิด-สเตท
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
49 แก้ไขชื่อโครงการ