ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิตยา เจรียงประเสริฐ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศด้านการวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งของบริษัท เอ็ม ขนส่ง จำกัด
2 พฤติกรรมผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อชุดชั้นในสตรีจากห้างสรรพสินค้า
3 ความพึงพอใจของพนักงานสินเชื่อในธนาคารออมสินเขตสมุทรสาครที่มีต่อระบบพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
4 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรีในการซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศเกาหลี
ปี พ.ศ. 2555
5 ทัศนคติของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาภาพรวมของการจ้างงานของเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
7 โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บ.ห้วยทราย ต.แม่ทา อ.กิ่งแม่ออน จ.เชียงใหม่
8 ความหมายและรูปแบบการให้บริการของการท่องเที่ยวอย่างสุขสมบูรณ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
9 โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
10 ความคิดเห็นของนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการทำงานกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
11 ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อการทำงานกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
12 การใช้เว็บไซต์เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
13 ความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยโดยรอบท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่มีต่อมาตรการแก้ปัญหามลพิษทางเสียง
14 การประเมินการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
15 กระบวนการพัฒนาโปรแกรมการคืนเงินทดลองจ่ายพนักงาน ของบริษัท คอนโทรลดาต้า [ประเทศไทย] จำกัด
16 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนทางการเงิน
17 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องมูลค่าของเงินตามเวลา
18 กลยุทธ์การพัฒนาภาพลักษณ์ประเทศ แหล่งกำเนิดสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
19 การจัดการการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ทูน่า ของบริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด [มหาชน]
20 การรับรู้และความเข้าใจต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของผู้ใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ต ในอำเภอเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
21 การใช้เว็บไซด์เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์เชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
22 ประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2549
23 การพัฒนาแผนธุรกิจแบบบูรณาการสำหรับข้าวมันปูบรรจุซองรีทอร์ทเพาซ์
ปี พ.ศ. 2547
24 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของร้านดีแทค ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
25 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่มีต่อการนำการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) มาใช้กับกระบวนวิชาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
26 การพัฒนาระบบต้นแบบการจัดการความรู้สำหรับฝ่ายงานบริหารโครงข่ายจังหวัดลำปาง บริษัททีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
27 The readiness and needs for e-commerce of SMEs in Chiang Mai province, Thailand
28 Perceptions of Students in Chiangmai Towards Working with Small and Medium Sized Enterprises
29 International Conference on Business and Information at Sapporo, Japan 3-5 July 2012
30 The Investigation of Employment Situation in Luang Prabang, Lao People's Democratic Republic
31 กลยุทธ์การพัฒนาภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสำหรับเสื้อผ้าสำเร็จรูป