ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิตยา รื่นสุข
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม 3
2 กิ่งแก้ว คุณเขต 3
3 ประนอม มงคลบรรจง 3
4 สมศักดิ์ ทองดีแท้ 2
5 สาธิต ทยาพัชร 2
6 อังคณา ธนกัญญา 2
7 ดารา เจนตะจิตร 2
8 สมคิด วรวาท 2
9 สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์ 2
10 รชฏ พันธุ์ทิพย์แพทย์ 2
11 รุจี กุลประสูติ 2
12 อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ 2
13 กาญจนา กล้าแข็ง 2
14 สุรพล จัตุพร 2
15 สุนันทา หมื่นพล 2
16 มาลี ธนเศรษฐ์ 2
17 ศิริวรรณ ตั้งวิสุทธิจิต 2
18 ชวลิต หาญดี 2
19 ผกาวรรณ ควรประเสริฐ 2
20 บังอร ธรรมสามิสรณ์ 2
21 สุชาติ นักปราชญ์ 2
22 อมรรัตน์ อินทร์มั่น 2
23 กษิณ ขําเลขะสิงห์ 2
24 รังสิต เส็งหะพันธุ์ 2
25 อดุลย์ กฤษวะดี 2
26 สุภาวิณี สวงโท 2
27 สุนิยม ตาปราบ 2
28 สุรินทร์ ไตรติลานันท์ 2
29 กัญญา เชื้อพันธุ์ 2
30 โอภาส วรวาท 2
31 เกริก เกษโกศล 2
32 วัชรี สุขวิวัฒน์ 2
33 เกษม สุนทราจารย์ 2
34 วาสนา พันธุ์เพ็ง 2
35 สมโรจน์ ประกอบบุญ 1
36 ชวนชม ดีรัศมี 1
37 กษิณ ขำเลขะสิงห์ 1
38 เพชรี เซ่งซิ้ม 1
39 สมหมาย เลิศนา 1
40 บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ 1
41 สำราญ อินแถลง 1
42 อวยชัย บุญญานุพงศ์ 1
43 เลิศเกียรติ ชูสิริ 1
44 สำเริง แซ่ตัน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 4
3 2556 1
4 2554 1
5 2550 1
6 2540 1
7 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนารูปแบบการผลิตข้าวแบบครบวงจรโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร (ปีที่ 3)
ปี พ.ศ. 2560
2 การพัฒนารูปแบบการผลิตข้าวแบบครบวงจรโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
3 การพัฒนาเทคโนโลยีทางเลือกและระบบสารสนเทศการผลิตข้าวเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
4 การทดสอบการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งและการจัดการที่เหมาะสมในการผลิตข้าว
5 การพัฒนารูปแบบการผลิตข้าวแบบครบวงจรโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2556
6 เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่ปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศ
ปี พ.ศ. 2554
7 ผลของการอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ต่อการควบคุมข้าววัชพืช ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ปี พ.ศ. 2550
8 SPR93049-PTT-30-4-1-2 ข้าวสายพันธุ์ดีเด่นของภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2540
9 การศึกษาผลผลิตของพันธุ์ข้าวเมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตมและปักดำ ในสภาพที่มีฟอสฟอรัสต่างกัน