ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิตยา ภัสสรศิริ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาอนุบาลเอกชน เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2552
2 การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2551
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของครูปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4 บรรยากาศองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี
5 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
ปี พ.ศ. 2546
6 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2545
7 แนวโน้มของหลักสูตรและการจัดการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2514
8 การใช้สูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาประเมินกำลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นของประเทศไทย