ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิตยา คงสวัสดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
2 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
3 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
4 พุฒนา รุ่งระวี 3
5 เวียง อากรชี 3
6 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
7 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
8 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
9 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
10 บุญณิศา ฆังคมณี 3
11 ประภาส แยบยน 3
12 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
13 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
14 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
15 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
16 วรกร สิทธิพงษ์ 3
17 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
18 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
19 วัชรี ศรีรักษา 3
20 อรพิน หนูทอง 3
21 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
22 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
23 จันทรา บดีศร 3
24 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
25 สุรกิตติ ศรีกุล 3
26 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
27 รมิดา ขันตรีกรม 3
28 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
29 กลวัชร ทิมินกุล 3
30 อรุณี ใจเถิง 3
31 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
32 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
33 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
34 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
35 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
36 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
37 อาพร คงอิสโร 3
38 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
39 ไกรศร ตาวงศ์ 3
40 กาญจนา ทองนะ 3
41 พัชราพร หนูวิสัย 3
42 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
43 อนัญญา เอกพันธุ 1
44 นิวัติ อาระวิล 1
45 สากล วีริยานันท์ 1
46 ยุรวรรณ อนันตนมณี 1
47 จอมใจ ชลาเขต 1
48 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
49 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 1
50 อุราพร หนูนารถ 1
51 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
52 ยงยุทธ คงซำน 1
53 สุภัทร หนูสวัสดิ 1
54 กลอยใจ คงเจี้ยง 1
55 ปิยาณี หนูกาฬ 1
56 ธัญชนก จงรักไทย 1
57 สมคิด ดำน้อย 1
58 สุนิตรา คามีศักดิ์ 1
59 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 1
60 ปราสาททอง พรหมเกิด 1
61 วนาพร วงษ์นิคง 1
62 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 1
63 อัจฉรา หวังอาษา 1
64 รางคนา โชติเศรษฐี 1
65 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 1
66 ศรีสุดา โท้ทอง 1
67 สุรีย์พร บัวอาจ 1
68 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 1
69 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
70 สุภาภรณ์ สาชาติ 1
71 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 1
72 สมรวย รวมชัยอภิกุล 1
73 ดาราพร รินทะรักษ์ 1
74 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 1
75 มานิตา คงชื่นสิน 1
76 ทรงทัพ แก้วตา 1
77 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 1
78 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 1
79 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 1
80 ทัศนาพร ทัศคร 1
81 วัชรี วิทยวรรณกุล 1
82 ลัคนา เขตสมุทร 1
83 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 1
84 วิไลศรี ลิมปพยอม 1
85 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 1
86 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 1
87 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 1
88 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 1
89 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 543 3
ผลงานวิจัย