ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ผลของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทและการป้องกันภาวะกระดูกพรุนในหนูเพศผู้ที่ถูกตัดอัณฑะออก
ปี พ.ศ. 2560
2 การศึกษาน้ำมะพร้าวอ่อนเพื่อเป็นสารทดแทนฮอร์โมนธรรมชาติสำหรับสตรีวัยทองในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของการให้กินสารสกัดด้วยเอธิลอะซิเตทจากใบมะยมเป็นระยะเวลานานต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจและหลอดเลือดในหนูแร็ทเพศผู้วัยกลางชีวิต
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาทางพฤกษเคมี และผลของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการสมานแผลในหนูขาวเพศผู้
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาผลของฮอร์โมนในน้ำมะพร้าวอ่อนต่อสมองและเซลล์ประสาทหนูด้วยวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมมิสตรี
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษาฤทธิ์และสมบัติของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2549
7 การศึกษาผลของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการสมานแผลในหนูขาวเพศเมีย