ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิกร ดุสิตสิน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เขมิกา ยามะรัต 16
2 รัตนา สินธุภัค 8
3 เอื้อมพร คชการ 8
4 จงกล ตั้งอุสาหะ 7
5 ไม่มีข้อมูล 6
6 ไพลิน ศรีสุขโข 6
7 วีระ นิยมวัน 5
8 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 4
9 สุมนา ชมพูทวีป 3
10 สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ 3
11 ยุพา อ่อนท้วม 3
12 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 2
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
14 อุปมา เลี้ยงสว่างวงศ์ 2
15 ปิยลัมพร หะวานนท์ 2
16 อรัญญา กิตติกัลยาวงศ์ 2
17 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 2
18 ฉวีวรรณ อิ่มพันธุ์ 2
19 ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ 2
20 ศรีริน สินธุภัค 2
21 ธนสร ตันศฤงฆาร 2
22 บรรลุ ศิริพานิช 1
23 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 1
24 วลัยภรณ์ วจนะวิศิษฐ์ 1
25 พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป 1
26 อภิชาติ กงกะนันท์ 1
27 สุริยน ไชยชนะ 1
28 วรวุฒิ เลิศเชาวนะ 1
29 กัลยาณี ตันศฤงฆาร 1
30 อรอุมา ซองรัมย์ 1
31 นรมนต์ มหาศิริมงคล 1
32 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
33 พิภพ พรหมสุทธิรักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 1
2 2547 1
3 2546 2
4 2545 1
5 2544 2
6 2543 2
7 2542 2
8 2541 1
9 2533 1
10 2532 1
11 2531 1
12 2518 1
13 2512 2
14 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการสื่อสารเรื่องเพศของวัยรุ่นตอนต้นกับพ่อแม่
ปี พ.ศ. 2547
2 การสำรวจความรู้และเจตคติของชายไทยที่มีต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2546
3 คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
4 ผลของการสอนเพศศาสตรศึกษาต่อความรู้ พฤติกรรม และเจตคติด้านเพศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2545
5 โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศ (Programme for The Promotion of Sexual Health)
ปี พ.ศ. 2544
6 การส่งเสริมบทบาทชายเพื่อรับผิดชอบด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยใช้โปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้
7 การวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพทางเพศ
ปี พ.ศ. 2543
8 ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษา
9 การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการ
ปี พ.ศ. 2542
10 เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชาย ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลบางรัก
11 พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการ
ปี พ.ศ. 2541
12 สุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2533
13 การปรับปรุงวิธีตรวจภาวะพร่องจี 6 พีดี : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2532
14 ภูมิต้านทานต่อเชื้อมาลาเรียในผู้บริจาคโลหิตในเขตที่มีการระบาดสูง : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2531
15 การถ่ายทอดภูมิคุ้มกัน ต่อเชื้อบาดทะยักในสตรีมีครรภ์ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2518
16 ระยะเวลาที่ตัวอสุจิหมดและการสร้างความต้านทาน ของร่างกายต่อตัวอสุจิภายหลังการทำหมันในผู้ชายไทย
ปี พ.ศ. 2512
17 ระดับของเอสตริออลในปัสสาวะของสตรีที่มีครรภ์ในกรณีปกติและไม่ปกติ และประโยชน์ในทางการแพทย์
18 ระดับของเอสตริออลในปัสสาวะของสตรีที่มีครรภ์ในกรณีปกติและไม่ปกติ และประโยชน์ในทางการแพทย์