ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นารัต เกษตรทัต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นารัต เกษตรทัต,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกศรินทร์ ชัยศิริ 5
2 ชญานิน กำลัง 2
3 พิมลพรรณ กิตติพีรชล 2
4 กิติยศ ยศสมบัติ 2
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 2
6 สุภาภรณ์ ศรีสุพรรณวิทยา 2
7 บุตรี กิจจะอรพิน 2
8 ชลีวันท์ ศรีสุนทร 2
9 รุ่งนภา ปัญญานิลพันธุ์ 2
10 วัชรา บุญสวัสดิ์ 1
11 สุรวุฒิ ไผ่ประเสริฐ 1
12 จุรีรัตน์ บวรวัฒนนุวงศ์ 1
13 สุณี เลิศสินอุดม 1
14 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 1
15 สุธาทอง มั่งมี 1
16 วิชุลดา เกียรติมงคล 1
17 ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 1
18 กษมา กาญจนพันธุ์ 1
19 อภิฤดี เหมะจุฑา 1
20 สุธิศักดิ์ มณีมนต์ 1
21 วโรชา มหาชัย 1
22 อธิพันธ์ โกศลสิทธิ์ 1
23 ฌานี สโมสร 1
24 รัตนา แสนอารี 1
25 ทิพวรรณ วงเวียน 1
26 ธเนศ จัดวัฒนกุล 1
27 ขวัญใจ พงษ์สวัสดิ์ 1
28 สายฝน อินทร์ใจเอื้อ 1
29 สมฤทัย ระติสุนทร 1
30 ปราณี สุจริตจันทร์ 1
31 นงลักษณ์ โตรักษา 1
32 กฤติมา ขาวละออ 1
33 สมิง เก่าเจริญ 1
34 ศศิธร ศิริวราศัย 1
35 นราวดี ประเสริฐวิทยากิจ 1
36 สุมิตรา ทองประเสริฐ 1
37 ประภาพักตร์ ศิลปโชติ 1
38 นพวรรณ เอกสุวีรพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 7
3 2552 6
4 2551 4
5 2549 3
6 2548 1
7 2546 2
8 2545 1
9 2544 1
10 2543 1
11 2542 3
12 2539 1
13 2535 1
14 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่ได้รับอาหารทางหลอดเลือดดำที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2553
2 ผลของการประสานรายการยาแบบครบกระบวนการในผู้ป่วยศัลยกรรมที่มีโรคเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
3 อุบัติการณ์การกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของพระภิกษุ เนื่องจากปัญหาจากการใช้ยา
4 การประสานรายการยาในผู้ป่วยนอกคลินิกอายุรกรรมและศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
5 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางหลอดเลือดดำแบบสำเร็จรูปที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
6 ผลของการประสานรายการยาแบบครบกระบวนการในผู้ป่วยศัลยกรรมที่มีโรคเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
7 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางหลอดเลือดดำแบบสำเร็จรูปที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
8 อุบัติการณ์การกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของพระภิกษุ เนื่องจากปัญหาจากการใช้ยา
ปี พ.ศ. 2552
9 ผลสัมฤทธิ์ของการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
10 ความเป็นพิษต่อไตจากการใช้ยาทีโนโฟเวียร์ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
11 ผลลัพธ์ของการให้ความรู้เพื่อการจัดการด้วยตนเองแก่ผู้ดูแลและผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่ใช้ยาชนิดสูด
12 ผลลัพธ์ของการให้ความรู้เพื่อการจัดการด้วยตนเองแก่ผู้ดูแล และผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่ใช้ยาชนิดสูด
13 ความเป็นพิษต่อไตจากการใช้ยาทีโนโฟเวียร์ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
14 ผลสัมฤทธิ์ของการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลกบินทร์บุรี
ปี พ.ศ. 2551
15 ผลของการให้คำปรึกษาการใช้ยาโดยเภสัชกรแก่ผู้ป่วยนอก โรคพาร์กินสัน ที่สถาบันประสาทวิทยา
16 ผลของการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับยากลุ่มบิสฟอสโฟเนตทางโทรศัพท์แก่ผู้ป่วยนอกภาวะกระดูกพรุน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
17 ผลของการให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับยากลุ่มบีสฟอสโฟเนตทางโทรศัพท์ แก่ผู้ป่วยนอก ภาวะกระดูกพรุน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
18 ผลของการให้คำปรึกษาการใช้ยา โดยเภสัชกรแก่ผู้ป่วยนอกโรคพาร์กินสัน ที่สถาบันประสาทวิทยา
ปี พ.ศ. 2549
19 การติดตามอันตรกิริยาของยาในผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
20 ปัจจัยที่มีผลต่อความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยในโรคจิตเภท ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
21 ผลลัพธ์ของโครงการให้ความรู้เพื่อการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคหืดที่มีประวัติอาการหอบรุนแรง ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2548
22 การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ป่วยนอกติดเชื้อเอชไอวี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ปี พ.ศ. 2546
23 ผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยนอกโรคหืดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
24 ความตรงของสมการที่ใช้ทำนายโอกาสเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นในผู้ใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
ปี พ.ศ. 2545
25 การประเมินระบบกระจายยาสำหรับ 1 วันในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ที่โรงพยาบาลปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2544
26 การพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมบนหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2543
27 การเปรียบเทียบวิธีการติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากยาโดยวิธีติดตามคำสั่งเตือนภัยและวิธีติดตามเชิงลึกที่หอผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2542
28 การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยนอกภาวะโคเลสเตอรอลสูง ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
29 การติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านมะเร็งของผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
30 การพัฒนาเกณฑ์คะแนนและรูปแบบในการดำเนินการประเมินการใช้ยา
ปี พ.ศ. 2539
31 การติดตามปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ปี พ.ศ. 2535
32 การเปรียบเทียบการเอื้อประโยชน์ในร่างการของยาเม็ดเมเฟนามิก แอชิตที่มีจำหน่ายในประเทศไทย