ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นายแหลมไทย พู่วณิชย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุมาลี สันติพลวุฒิ 5
2 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 3
3 วินัย อาจคงหาญ 3
4 นายเอกรัฐ สิริไสยาสน์ 2
5 นายพงศ์ชนิศ ชูวิรัช 2
6 โสมสกาว เพชรานนท์ 2
7 นส.เกวลิน มะลิ 2
8 อาจารย์พงษ์เทพ มังคะลี 2
9 สมหมาย อุดมวิทิต 2
10 อ.พงษ์เทพ มังคะลี 2
11 นส.มาริสา หนูนุ้ย 1
12 รสดา เวษฎาพันธุ์ 1
13 ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง 1
14 นส.สุศจี บูรณะสัมฤทธิ์ 1
15 เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช 1
16 นส.ณัฐสุชา วุฒิปาณี 1
17 จารุพันธุ์ หนูสมตน 1
18 วรดี จงอัศญากุล 1
19 พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ 1
20 อำพน จรัสจรุงเกียรติ 1
21 ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
22 ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ 1
23 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 1
24 นายเทอพงศ์ ศรีสุขพันธุ์ 1
25 รัฐภูมิ ปาการเสรี 1
26 นายยิ่งยง ไพสุขศาสนติวัฒนา 1
27 นายอนุรักษ์ ศรีแสวง 1
28 พงศ์ชนิศ ชูวิรัช 1
29 ดีบุญ เมธากุลชาติ 1
30 จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ 1
31 นายทินกร เพชรสูงเนิน 1
32 นายฤนุชิต ชูวิรัช 1
33 ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย 1
34 นายทวี เรืองวิจิตรศิลป์ 1
35 นางสาวมนชนก วัดมณี 1
36 นายเทอดพงศ์ ศรีสุขพันธ์ 1
37 สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล 1
38 เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ 1
39 อภิวันท์ กำลังเอก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2553 1
4 2551 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประเมินผลระยะกลางการดำเนินงานโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
2 กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2555
ปี พ.ศ. 2554
3 การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลและจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
4 การประเมินผลโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ปีงบประมาณ 2553
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA)
7 การศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ วิจัยการทำบัญชี ราคาค่าทดแทนต้นไม้ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์
8 กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development)