ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นายแหลมไทย พู่วณิชย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุมาลี สันติพลวุฒิ 5
2 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 3
3 วินัย อาจคงหาญ 3
4 นส.เกวลิน มะลิ 2
5 นายเอกรัฐ สิริไสยาสน์ 2
6 อ.พงษ์เทพ มังคะลี 2
7 โสมสกาว เพชรานนท์ 2
8 นายพงศ์ชนิศ ชูวิรัช 2
9 อาจารย์พงษ์เทพ มังคะลี 2
10 สมหมาย อุดมวิทิต 2
11 พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ 1
12 จารุพันธุ์ หนูสมตน 1
13 ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
14 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 1
15 จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ 1
16 อำพน จรัสจรุงเกียรติ 1
17 นายฤนุชิต ชูวิรัช 1
18 ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ 1
19 ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย 1
20 นายอนุรักษ์ ศรีแสวง 1
21 นายยิ่งยง ไพสุขศาสนติวัฒนา 1
22 ดีบุญ เมธากุลชาติ 1
23 พงศ์ชนิศ ชูวิรัช 1
24 นายทินกร เพชรสูงเนิน 1
25 ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง 1
26 นายทวี เรืองวิจิตรศิลป์ 1
27 นางสาวมนชนก วัดมณี 1
28 นายเทอดพงศ์ ศรีสุขพันธ์ 1
29 สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล 1
30 เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ 1
31 รัฐภูมิ ปาการเสรี 1
32 อภิวันท์ กำลังเอก 1
33 วรดี จงอัศญากุล 1
34 นส.มาริสา หนูนุ้ย 1
35 เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช 1
36 รสดา เวษฎาพันธุ์ 1
37 นส.ณัฐสุชา วุฒิปาณี 1
38 นส.สุศจี บูรณะสัมฤทธิ์ 1
39 นายเทอพงศ์ ศรีสุขพันธุ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2553 1
4 2551 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประเมินผลระยะกลางการดำเนินงานโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
2 กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2555
ปี พ.ศ. 2554
3 การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลและจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
4 การประเมินผลโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ปีงบประมาณ 2553
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA)
7 การศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ วิจัยการทำบัญชี ราคาค่าทดแทนต้นไม้ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์
8 กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development)