ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นายสัตวแพทย์ วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของโคลูกผสมภูพานที่ระยะเวลาการเลี้ยงขุนต่างกัน
2 ผลของการใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์และต้นอ้อยสับต่อการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคขุนภูพาน
ปี พ.ศ. 2556
3 การใช้กากมันสาปะหลังหมักยิสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตโคขุนทาจิมะภูพาน
4 การใช้กากมันสำปะหลังปรับปรุงคุณภาพโปรตีนด้วยยีสต์ในสูตรอาหารร่วมกับการเสริมหญ้าขนของสุกรขุนภูพาน
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อทาจิมะภูพานเพื่อปรับปรุงลักษณะไขมันแทรกและความนุ่มของเนื้อโดยพิจารณาจากเครื่องหมายทางพันธุกรรม (Genetic marker)
6 การศึกษาคุณภาพน้ำเชื้อและการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งของพ่อโคเนื้อทาจิมะภูพาน
ปี พ.ศ. 2554
7 การทดสอบความสามารถในการถ่ายทอดพันธุกรรมสู่รุ่นลูกของโคทาจิมะภูพาน
ปี พ.ศ. 2553
8 การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่ดำภูพาน