ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นายพงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญมา ดีแสง 7
2 พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ 5
3 สำเริง ปานอุทัย 5
4 ชลดา อ่อนอาษา 4
5 วีระศักดิ์ อุดมโชค 4
6 นิทัศน์ นุ่นสง 4
7 ธรรมนูญ แก้วอำพุท 3
8 สุพจน์ เจริญสุข 2
9 สุชาติ มูลเมือง 2
10 ชลาทร ศรีตุลานนท์ 2
11 เพชร พลอยเจริญ 2
12 จิตติ ปิ่นทอง 2
13 อรรณพ หอมจันทร์ 2
14 โสภา ศิริไพพรรณ 2
15 จำเนียร เผื่อนดา 2
16 สมชาย อ่อนอาษา 2
17 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 2
18 วรทัศร์ ขจิตวิชยานุกูล 2
19 นิพนธ์ ตั้งธรรม 2
20 วิชา นิยม 2
21 เกษม จันทร์แก้ว 2
22 ทรงธรรม สุขสว่าง 2
23 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 2
24 ไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์ 2
25 จารุชาติ ปราชญ์นคร 1
26 ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ 1
27 กิตติพงษ์ พงษ์บุญ 1
28 สุภาพ ปารมี 1
29 พงศ์ธร บรรณโสภิษฐ์ 1
30 ธีระ ฤกษ์มณีวรรณ 1
31 บุรลักษณ์ ฉัตรวีระ 1
32 พันธ์ศักดิ์ วงค์สูง 1
33 พันธ์ศักดิ์ วงศ์สูง 1
34 กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ 1
35 นายกำพล เกษจินดา 1
36 กำพล เกษจินดา 1
37 พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ 1
38 วารินทร์ จิระสุขทวีกุล 1
39 อาทร บุญเสนอ 1
40 มนตรี พุทธวงค์ 1
41 สุวัฒน์ จันทิวงศ์ 1
42 นางสาวบุญมา ดีแสง 1
43 นายธีระ ฤกษ์มณีวรรณ, 1
44 นายธรรมนูญ แก้วอำพุท, 1
45 นายสุชาติ มูลเมือง 1
46 นายณฤทธิ์ ญังธนิศรา, 1
47 นายทรงพล รอดทอง, 1
48 นายชลาธร ศรีตุลานนท์, 1
49 นายสำเริง ปานอุทัย, 1
50 นายพันธุ์ศักดิ์ วงค์สูง 1
51 นายธีรยุทธ จันทร์แจ่ม 1
52 ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม 1
53 บัญชา บูรพัฒนสิริ 1
54 ทรงพล รอดทอง 1
55 ณฤทธิ์ ญังธนิศรา 1
56 กรองจิต เกษจินดา 1
57 นายบัญชา บูรพัฒนสิริ 1
58 นายธรรมนูญ แก้วอำพุท 1
59 ไพบูลย์ บุบผา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2553 6
3 2552 1
4 2551 1
5 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การคาดการณ์และระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่มจากสภาวะฝนมากเกินปกติ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
2 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แบบจำลอง API เพื่อการ,เตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก ที่ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
3 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับการเตือนภัยนำ้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่ม บริเวณตำบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
4 การใช้แบบจำลองประเมินค่าการกักเก็บและการให้น้ำของป่าชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย
5 ศักยภาพในการให้น้ำและการใช้ประโยชน์น้ำ ลุ่มน้ำระยอง
6 การเปลี่ยนแปลงของฝนจากการเพิ่มของโรงงานอุตสาหกรรมในลุ่มน้ำระยอง
7 ความสามารถในการอุ้มน้ำของดินลุ่มน้ำระยอง
8 ศักยภาพในการให้น้ำท่าของลุ่มน้ำระยอง
9 การใช้ประโยชน์น้ำในลุ่มน้ำระยอง
ปี พ.ศ. 2552
10 สมบัติทางอุทกวิทยาของดินป่าต้นน้ำ
ปี พ.ศ. 2551
11 บทบาทของฝายต้นน้ำลำธารต่อคุณภาพชีวิต