ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นางสาวสาวิตรี ทิวงศ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของราสพ์เบอรี่ในพื้นที่สูงระดับปานกลาง,
2 การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการผลิตสตรอเบอรี่ดอยเชิงการค้า
3 วิจัยและพัฒนาการปลูกบลูเบอรี่ (Vaccinium spp.) เพื่อการค้าในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง
4 โครงการนำร่องการผลิตเสาวรสในระดับฟาร์มโดยใช้พันธุ์สีม่วงปลอดไวรัส
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการผลิตไม้ผลขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษาการผลิตมัลเบอรี่รับประทานสดเพื่อการค้าในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
7 ผลของการใช้แผ่นชีวมวลต่อการเจริญเติบโตของมะเดื่อฝรั่ง เคพกูสเบอรี่ และสตรอเบอรี่
ปี พ.ศ. 2550
8 - โครงการวิจัยย่อยที่ 1 : การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเดื่อฝรั่ง (Ficus carica LINN.) พันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง
9 ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
10 ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการคัดเลือกและผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสที่มีคุณภาพ
11 โครงการวิจัยย่อยที่ 1: การคัดเลือกต้นแม่พันธุ์เสาวรสรับประทานสดปราศจากไวรัส