ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นางมานวิภา อินทรทัต
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- มานวิภา อินทรทัต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ 13
2 ถวิลวดี บุรีกุล 10
3 ติน ปรัชญพฤทธิ์ 9
4 พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว 9
5 อัมพร ธํารงลักษณ์ 9
6 วันชัย วัฒนศัพท์ 9
7 บรรเจิด สิงคะเนติ 9
8 พัชรี สิโรรส 9
9 อาจยุทธ เนติธนากูล 2
10 อุ่นกัง แซ่ลิ้ม 2
11 มหาวิทยาลัยรังสิต 2
12 วิรัช บุญโญปกรณ์ 1
13 สังคม คุณคณากรสกุล 1
14 ทิพย์นรี ศักดิ์โสภิษฐ์ 1
15 นิรัตน์ เจะสา 1
16 ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ 1
17 วิยะดา ชาญสายสาคร 1
18 เม็ดทราย ส้มจีน 1
19 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 1
20 คำสะหวาด ฟินลาวง 1
21 สติธร ธนานิธิโชติ 1
22 วฺฒิสาร ตันไชย 1
23 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 1
24 นิตยา โพธิ์นอก 1
25 บุญสม หรรษาศิริพจน์ 1
26 พิสิฐ ศุกรียพงศ์ 1
27 Manvipa Indradat 1
28 อาจยุทธ เนติธนากุล 1
29 นส.สมลักษณ์ เรืองคง 1
30 นายพิสิฐ ศุกรียพงศ์ 1
31 นายวันชัย วัฒนศัพท์ 1
32 Ardyuth Natithanakul 1
33 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 1
34 พัชรนันท์ กลั่นแก้ว 1
35 มหาวิทยาลัยรังสิต. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 1
36 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
37 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1
38 College of Social Innovation, Rungsit University, Pathumthani Province 1
39 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.คณะเศรษฐศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2552 1
4 2551 3
5 2550 2
6 2545 1
7 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โครงการการศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
2 ความเคลื่อนไหวทางการเมือง และพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
3 การศึกษาทบทวนสถานการณ์ธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของธนาคารออมสิน:
6 การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
7 การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานการให้บริการการขนส่งอัญมณีและเครื่องประดับส่งออกทางอากาศของประเทศไทย
8 ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
9 การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี