ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นัยนา หนูนิล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 2
3 2555 4
4 2554 1
5 2552 4
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 2
9 2543 2
10 1086 2
11 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการย่อยที่ 5 การลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลขอผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านประดู่หอม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2557
2 กระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้านร่วมกับการพัฒนาต้นทุนชีวิตและการติดตามสนับสนุนอย่างเป็นระบบสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา: กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
3 การพัฒนาโปรแกรมการพยาบาลเชิงรุกลดความดันโลหิตและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2555
4 ประสิทธิภาพของเชื้อรา Metarizium anisopliae ในการควบคุมแมลงวันทอง (Diptera: Tephritidae)
5 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยใช้ข้อมูลจาก CloudSat
6 การกำจัดเงื่อนไขการเกิดยุงลายเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชนตลาดพฤหัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7 ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคเรื้อรังแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลท่าศาลา
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษานวัตกรรมการจัดการสุขภาวะชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2552
9 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตปลากึ่งแห้งคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ
10 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์สำหรับผลิตเอทธานอลในสภาวะอะไบโอติก
11 กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาทุนชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมสถานการณ์สุขภาวะเพื่อจัดทำเอกสาร วิชาการประเด็นสุขภาวะของเด็กและเยาวชน: ความสุขที่มี ความดีที่ทำ ของเด็กใต้
ปี พ.ศ. 2551
13 ห่วงโซ่สุขภาพ: การเพิ่มมูลค่าทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2550
14 ศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ศึกษาในรายวิชาตัวตนและสังคมและวิชาศิลปวัฒนธรรมบริหาร
ปี พ.ศ. 2549
15 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การศึกษาขุมทรัพย์ทางสุขภาพในชุมชน
16 การวิเคราะห์หาปริมาณโปรตรอนในอาหาร โดยวิธีวัดค่าไฟฟ้าด้วยเตตระฟลออโรโปรเตอิออนบีเล็คทีฟอีเล็คโทรด
ปี พ.ศ. 2543
17 ประสิทธิผลของการให้บริการสุขภาพ ในระดับปฐมภูมิของสถานผดุงครรภ์ในจังหวัดหนึ่งของภาคใต้
18 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 กระบวนการมีส่วนร่วมสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศด้วยการพัฒนาต้นทุนชีวิตเยาวชนภาคใต้ตอนบน: นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ระนอง
20 การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กและเยาวชนภาคใต้: การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ