ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทิกา อนันตชัยพัฒนา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- นันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2555 1
3 2553 2
4 2552 2
5 2550 1
6 2549 1
7 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ปี พ.ศ. 2555
2 การบริหารการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2553
3 ความวิตกกังวลและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ขณะฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตเวช
4 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยงด้านการคิดอย่างเป็นระบบและจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ปี พ.ศ. 2552
5 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความมีคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมต้น อ.เมือง จ.พะเยา
6 ผลของการปรึกษารายบุคคลโดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ต่อสุขภาพจิตของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลของโปรแกรมพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ต่อคุณค่าในตนเองของเยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ = Effect of rational emotive behavior therapy program on self-esteem of youth in Chiang mai home for boys / นันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา
ปี พ.ศ. 2549
8 ผลของโปรแกรมพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ ต่อคุณค่าในตนเอง ของเยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่