ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทรัตน์ ศุภกำเนิด
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ลัดดาวัลย์ เลาหประสิทธฺ 10
2 สมจิต คันธสุวรรณ 9
3 ประยูร สวัสดี 7
4 ทรงชัย วัฒนพายัพกุล 6
5 สุรจิตร ฤทธิ์ภักดี 6
6 สมศักดิ์ โตจันทึก 5
7 ชัยศักดิ์ แผ้วพลสง 4
8 เสรี ดาหาญ 4
9 ยุวดา ประทุมแก้ว 4
10 นิพรรณศรี โคมทอง 4
11 จันทนา สุดโต 4
12 ธีรพันธุ์ แพทยารักษ์ 4
13 เคนสงค์ หาตรงจิตต์ 3
14 สุวิช ทาเจริญ 2
15 วิญญู วงศ์อุบล 2
16 นันทนา ชื่นอิ่ม 2
17 ไชยยันต์ เสถียร 2
18 อนนท์ สุขสวัสดิ์ 2
19 บุญสืบ ศรีสวัสดิ์ 2
20 ชอบ คณะฤกษ์ 2
21 สัญชัย สัตตวัฒนานนท์ 2
22 สว่าง โรจนกุศล 2
23 สำเนียง วิริยะสิริ 2
24 อรพรรณ ริเริ่มสุนทร 2
25 จารุนันต์ ตันติวรวิทย์ 2
26 องอาจ วีระโสภณ 2
27 หรรษา คุณาไท 2
28 สงบ กฤษณสุวรรณ 2
29 รุ่งนภา ทองเคร็ง 1
30 วัชรี วิทยวรรณกุล 1
31 ทัศนาพร ทัศคร 1
32 ลัคนา เขตสมุทร 1
33 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 1
34 สุนิตรา คามีศักดิ์ 1
35 ปัญจพร เลิศรัตน์ 1
36 นพรัตน์ ม่วงประเสริฐ 1
37 สิรี สุวรรณเขตนิคม 1
38 ศรีสุดา โท้ทอง 1
39 จงวัฒนา พุ่มหิรัญ 1
40 วิภาดา ทองทักษิณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2549 1
3 2548 1
4 2547 1
5 2545 2
6 543 18