ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทพร สุทธิประภา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 5
3 2554 2
4 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการกำหนดนโยบายการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงตอนล่าง เพื่อรองรับการวมกลุ่มของประชาคมอาเซียน
2 การบริหารจัดการกุดและบุ่ง กรณีศึกษา:ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2555
3 รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนกรณีศึกษา: ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
4 การพัฒนาศักยภาพระบบการผลิตประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
5 รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนกรณีศึกษา: ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
6 การพัฒนาศักยภาพระบบการผลิตประปาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
7 การพัฒนาศักยภาพระบบการผลิตประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษานิเวศวิทยาแม่น้ำมูลตอนล่างกับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
9 การศึกษานิเวศวิทยาแม่น้ำมูลตอนล่างกับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น