ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นันทกานต์ วงศ์เกษม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายชัยยงค์ เสริมผล)
ปี พ.ศ. 2556
2 ปริญญาเอกกาญจณาภิเษก รุ่นที่ 14 โดยมี นายอมร สอนศิลพงศ์ เป็น คปก.
3 การออกแบบวัสดุเกราะป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์
ปี พ.ศ. 2555
4 วัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์โปร่งใสเพื่อเป็นเกราะป้องกันคลื่นแม่เหล็ก
5 การออกแบบวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ที่มีค่าดัชนีการหักเหเข้าใกล้ศูนย์
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาและพัฒนาเครื่องผลิตถ่านอัดเท่งอย่างเป็นระบบเพื่ออุตสาหกรรม
7 การออกแบบวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ที่มีค่าดัชนีการหักเหเข้าใกล้ศูนย์ II
8 การออกแบบวัสดุเกราะป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ด้วยวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์
9 การออกแบบวัสดุเกราะป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์
10 การออกแบบวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ที่มีค่าดัชนีการหักเหเข้าใกล้ศูนย์
11 การออกแบบและสร้างสายอากาศไมโครสติบแบบโพลาไรเซชั่นแบบวงกลมด้วยวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์สำหรับเครือข่ายไร้สาย
ปี พ.ศ. 2553
12 การพัฒนาวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์เพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ไมโครเวฟ
13 การพัฒนาวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงความถี่ไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2552
14 การหาค่ากัมมันตภาพทางแสงที่เหมาะสมในวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ประเภทไครอล
15 การออกแบบสายอากาศไมโครสติปขนาดเล็กสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย
16 การออกแบบวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ประเภท ไครอล ไอโซทรอปิค ที่มีดัชนีการหักเหของแสงติดลบ
ปี พ.ศ. 2551
17 การพัฒนาวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์เพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ไมโครเวฟ
18 การออกแบบวัสดุเคลือบลดการสะท้อนของแสงบนแผ่นแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2550
19 การออกแบบวัสดุเคลือบลดการสะท้อนของแสงบนแผ่นแสงอาทิตย์
20 การออกแบบเครื่องกลไฟฟ้าเพื่อสกัดน้ำมันหอมดอกไม้ไทย
21 การวิเคราะห์จัดประเภทของวัสดุแม่เหล็กสังเคราะห์ขนาดนาโน ด้วยทฤษฎีกลุ่ม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 การออกแบบและสร้างวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ประเภทไครอลที่มีดัชนีหักเหสูง
23 การควบคุมโพลาไรเซซั่นในวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ประเภทไครอลที่ช่วงความถี่ไมโครเวฟ
24 การออกแบบวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ประเภทไครอล ไอโซทรอปิคที่มีดัชนีการหักเหของแสงติดลบ
25 การออกแบบสายอากาศไมโครสติปขนาดเล็กสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย