ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นัฏฐา แก้วนพรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 26
2 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 14
3 วันทนา เหรียญมงคล 13
4 ศรัณยู สงเคราะห์ 9
5 สุปรีดี สังฆรักษ์ 8
6 ดวงแข มณีนวล 6
7 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5
8 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
9 อมราวดี จางวาง 4
10 นิวรรณ แท่นมณี 4
11 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 4
12 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 4
13 กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ 3
14 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 3
15 วิมล ตันติไชยากุล 3
16 ทิตย์พวัลย์ นาคเพ็ง 3
17 อรุณศรี สุนทรพิธ 3
18 อรุณพร อิฐรัตน์ 3
19 งบประมาณแผ่นดิน 2
20 ณัฐธิดา ภัคพยัต 2
21 นลินาสน์ อาวัชนาการกุล 1
22 ธนัญญา สิงห์ไพบูลย์พร 1
23 พงศธร อมรพิทักษ์สุข 1
24 อลิษา หนักแก้ว 1
25 อุนิตษา สังข์เกตุ 1
26 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
27 โครงการวิจัย Matching Fund 1
28 เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ 1
29 โครงการวิจัย NRU 1
30 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 4
2 2560 1
3 2559 1
4 2558 1
5 2557 1
6 2556 3
7 2555 3
8 2553 2
9 2552 1
10 2550 2
11 2547 3
12 2546 1
13 2545 1
14 543 74
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การเตรียมผลิตภัณฑ์โลชันกระจ่างใสและชุ่มชื้นผิวรูปแบบสารละลายใสที่มีกลาบริติน
2 การเตรียมผลิตภัณฑ์ Moisturizing facial wash และ Moisturizing body wash ที่ใส่ Lactobacillus rhamosus GG cell culture supernatant และ cell lysate
3 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยา tramadol ในรูปยาเหน็บทวารในอาสาสมัครสุขภาพดี
4 การประเมินฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชัน, ต้านแบคทีเรีย และต้านไทโรซิเนสของอิมัลชัน/นาโนอิมัลชันที่มีสารสกัดเนื้อผลมะขาม
ปี พ.ศ. 2560
5 การแยกเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียและบาซิลลัสสปีซีส์จากทางเดินอาหารของสัตว์น้ำ ดินและตะกอนตมจากป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ที่มีคุณสมบัติความเป็นโพรไบโอติกเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2559
6 การประเมินฤทธิ์ในการไล่ยุงของโลชันน้ำมันหญ้าแฝกที่เตรียมโดยใช้ Simulgel FL เป็นสารทำอิมัลชัน
ปี พ.ศ. 2558
7 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อแลคโตบาซิลลัสเพื่อเตรียมเป็นผลิตภันฑ์เพื่อสุขภาพฮาลาล
ปี พ.ศ. 2557
8 การพัฒนายาเหน็บช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
ปี พ.ศ. 2556
9 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยา tramadol ในรูปยาเหน็บทวารในอาสาสมัครสุขภาพดี
10 ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด และสมานแผลของตำรับทาสารสกัดมาตรฐานเปลือกผลทับทิมในสัตว์ทดลอง
11 ผลของพีวีพี เค-30 ต่อค่าการละลายของกลาบิดนิ-ไฮดรอกซีโพรพิลเบต้าไซโคลเดกซ์ตรินโดยการเตรียมในรูปสารประกอบเชิงซ้อนชนิดอินคลูชัน
ปี พ.ศ. 2555
12 การเพิ่มอัตราการละลายของเตตระไฮโดรเคอร์คิวมินโดยการเตรียมในรูปโซลิดดิสเพอร์สชันโดยใช้พอลีไวนิลพัยโรลิโดน K-30 เป็นตัวพา
13 การพัฒนายาเม็ดฟู่เหน็บช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
14 การพัฒนายาเม็ดสอดช่องคลอดต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
ปี พ.ศ. 2553
15 ผลของพีวีพี เค-30 ต่อค่าการละลายและการละลายของซิมวาสแตตินไฮดรอกซีโพรพิลเบต้าไซโคลเดกซ์ตรินโดยการเตรียมในรูปสารประกอบเชิงซ้อนชนิดอินคลูชัน
16 การศึกษาสารเชิงซ้อนของ เบต้า-ไซโคลเด็กซ์ตรินกับน้ำมันตะไคร้หอมเพื่อไล่ยุง
ปี พ.ศ. 2552
17 การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์เชิงโครงสร้างไพริดอกซีนเอสเทอร์ของไอบูโปรเฟนและนาโปร เซน
ปี พ.ศ. 2550
18 การคัดเลือกและจำแนกคุณลักษณะสายพันธุ์ของเชื้อ Lactobacillus spp. เพื่อต้านเชื้อโรคในทางเดินอาหารและช่องคลอด
19 การเตรียมและศึกษาความคงตัวของ Chlorhexidne vaginal gel เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อ HIV
ปี พ.ศ. 2547
20 ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด และสมานแผลของตำรับทาสารสกัดมาตรฐานเปลือกผลทับทิมในสัตว์ทดลอง
21 การพัฒนาสบู่ก้อนใสและสบู่เหลวสมุนไพร
22 การพัฒนาสูตรตำรับ diazepam liquid suppository
ปี พ.ศ. 2546
23 การพัฒนาสบู่ต้านเชื้อราลอโซนเมทิลอีเทอร์
ปี พ.ศ. 2545
24 การเพิ่มอัตราการละลายของฟูโรซีไมด์โดยการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับไดเมทิลเบต้า-ไซโคลเด็กซ์ตริน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 การศึกษาสารสกัดคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกด้านในของจำปาดะเพื่อเป็นสารแขวนตะกอนในตำรับยาแขวนตะกอน
26 Selection and Characterization of Lactobacillus spp. for Anti-Gastrointestinal and Vaginal Pathogens. Part I. Selection and Characterization of Lactobacillus spp. Against Gastrointestinal Pathogens.