ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวลใจ โคตรแสง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สัน นามตะคุ 6
2 กชพรรณ วงค์เจริญ 4
3 นคินทร พัฒนชัย 3
4 ทรงกรด พิมพิศาล 3
5 ปิยะนุช เทือกเทพ 3
6 สกาวเดือน พิมพิศาล 2
7 ปิยะ สร้อยอุดม 2
8 เกษมศักดิ์ ทองตัน 2
9 อนงค์นาถ โรจนกร วังคำหาญ 2
10 พงศ์ธร พันธุ์ผาด 1
11 ณิชาภาท์ กันขุนทศ 1
12 ฐนันทชัย ศิริวาลย์ 1
13 ณัฐนันท์ สีดาแก้ว 1
14 สุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล 1
15 พงศกร ชาวเชียงตุง 1
16 นาตยา หกพันนา 1
17 ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว 1
18 เยาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ์ 1
19 อภินัน ปัตลา 1
20 วีรพล คำสุวรรณ 1
21 จีรนันท์ วัชรกุล 1
22 สุพจน์ ดวงเนตร 1
23 ชัยธัช จันทร์สมุด 1
24 ระพีพรรณ ประจันตะเสน 1
25 อนุรักษ์ ปิ่นทอง 1
26 ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ 1
27 ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน 1
28 วิจิตร ศิริกิจ 1
29 อนุชา พิมศักดิ์ 1
30 ชัยยนต์ เพาพาน 1
31 วรนุช นิลเขต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 3
4 2556 2
5 2555 1
6 2554 2
7 2552 1
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวจากน้ำมันรำข้าวเขาวง
ปี พ.ศ. 2558
2 โครงการวิจัยการพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ศึกษา คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ศึกษาและวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
4 การศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาการผลิตไหมอีรี่ในจังหวัดกาฬสินธุ์
5 การพัฒนาอาหารเทียมที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงหนอนไหมอีรี่ ในจังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2556
6 การศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาการผลิตยางพาราในจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างยั่งยืน
7 โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2555
8 การศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนายางพาราจังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2554
9 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองของชุมชนด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์
10 การศึกษาและพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ไคโตซานจากเปลือกกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ในจังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2552
11 Preparation and in vitro Degradation of Methoxy Poly (Ethylene Glycol)-b-Poly (D, L-Lactide) Tubes for Nerve Tissue Engineering