ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวลปรางค์ ไชยตะขบ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- นวลปรางค์ ไชยตะคบ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จรัล เห็นพิทักษ์ 4
2 บุญร่วม จันทร์ชื่น 4
3 จุฑามณี แสงสว่าง 3
4 นิคม แหลมสัก 2
5 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 2
6 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 2
7 วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์ 2
8 วัลลภ อารีรบ 2
9 ทศพล สุเณรุ 2
10 กฤษณา กฤษณพุกต์ 2
11 ณัฎฐ พิชกรรม 2
12 วิสิฐ กิจสมพร 1
13 นายรินทอง พิลาภ 1
14 นคร เหลืองประเสริฐ 1
15 ดร.กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พาณิชย์ 1
16 พูลศิริ ชูชีพ 1
17 นายเสรี นาราศรี 1
18 รัตนา สุวรรณเลิศ 1
19 นางสาวรัตนา ผดุงรักษ์วิทยา 1
20 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 1
21 รัตนา ผดุงรักษ์วิทยา 1
22 สุพนิดา วินิจฉัย 1
23 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 1
24 เวช เต๋จ๊ะ 1
25 กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ 1
26 นางสาวนิพัทธ์ฌา ตันนาจาน 1
27 นางสาวนวะรัตน์ พิลาภ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 3
3 2550 1
4 2544 3
5 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
2 อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ ดินและน้ำ ในแปลงไม้ผลของสถานีวิจัยกาญจนบุรี
3 โครงการวิจัย การศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ปี พ.ศ. 2553
4 การสำรวจศักยภาพของพืชพลังงานทดแทนบนพื้นที่สูงของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซลชุมชน
5 โครงการผลิตดินอินทรีย์ผสม เคยู-คอมเพล็กซ์เพื่อเป็นรายได้
6 โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมจากธรรมชาติสำหรับโครงการภูฟ้าพัฒนา
ปี พ.ศ. 2550
7 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการใช้ประโยชน์จากไผ่
ปี พ.ศ. 2544
8 การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีระยะก่อนการออกดอก แตกต่างกัน
9 การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ โดยการปลูกพืชหมุนเวียน
10 การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ โดยการปลูกพืชหมุนเวียน