ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวลตา อาภาคัพภะกุล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นวลตา อาภาคัพภกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ 9
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 8
3 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 8
4 เยาวณี จรูญศักดิ์ 8
5 พิชญา ตันติเศรณี 8
6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 6
7 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
8 อมร รอดคล้าย 2
9 อภิรดี ลิ่ม 2
10 ศริญญา ชูพูล 2
11 งบประมาณแผ่นดิน 2
12 สิริวรรณ เดียวสุรินทร์ 2
13 สงวนศรี แต่งบุญงาม 2
14 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 2
15 อภิญญา เวชยชัย 2
16 จิราพร ชมพิกุล 2
17 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
18 ปฤษณา เรืองรัตน์ 1
19 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 1
20 ปารมี ทองสุกใส 1
21 อรพิณ ปริสุทธิชัย 1
22 อภิรดี แซ่ลิ่ม 1
23 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 1
24 สีลม แจ่มอุลิตรัตน์ 1
25 ศกลรัตน์ ฤทธิ์สมิตชัย 1
26 มะเพาซิส ดือราวี 1
27 สุภาพร สุวิวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 2
4 2554 2
5 2553 1
6 2552 2
7 2550 1
8 2548 2
9 2547 3
10 2546 2
11 2544 3
12 2543 1
13 543 41
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การจำหน่าย พฤติกรรมการบริโภคและความคิดเห็นต่อการจำหน่ายแอลกอฮอล์บนขบวนรถไฟฟรีกับรถไฟที่ต้องจ่ายค่าเดินทางปกติในเส้นทางรถไฟสายใต้ สานเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
2 การจำหน่าย พฤติกรรมการบริโภคและความคิดเห็นต่อการจำหน่ายแอลกอฮอล์บนขบวนรถไฟฟรีกับรถไฟที่ต้องจ่ายค่าเดินทางปกติในเส้นทางรถไฟสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
3 การจำหน่ายแอลกอฮอล์และพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ของผู้โดยสารรถไฟฟรีกับรถไฟที่ต้องจ่ายค่าเดินทางปกติในเส้นทางรถไฟเส้นทางภาคใต้ ประเทศไทย (ลาออก)
ปี พ.ศ. 2557
4 การจำหน่าย พฤติกรรมการบริโภคและความคิดเห็นต่อการจำหน่ายแอลกอฮอล์บนขบวนรถไฟฟรีกับรถไฟที่ต้องจ่ายค่าเดินทางปกติในเส้นทางรถไฟสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
5 การจำหน่ายแอลกอฮอล์และพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ของผู้โดยสารรถไฟฟรีกับรถไฟที่ต้องจ่ายค่าเดินทางปกติในเส้นทางรถไฟเส้นทางภาคใต้ ประเทศไทย (ลาออก)
ปี พ.ศ. 2554
6 ปัญหาแอลกอฮอล์ในชุมชนพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
7 ประสิทธิผลของการให้ความรู้เรื่องการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และการเข้าถึงบริการสุขภาพผ่านวิดีทัศน์แก่กลุ่มผู้มีความพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย
ปี พ.ศ. 2553
8 การจำหน่ายแอลกอฮอล์แก่วัยรุ่นในเขตเทศบาลหาดใหญ่และเทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาพฤติกรรมผู้ดื่ม ผู้ขายยาดอง และผู้เกี่ยวข้องตามวิถีชุมชนภาคใต้ กรณีศึกษาเขตชุมชนเมืองในจังหวัดสงขลา
10 การสังเคราะห์โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2550
11 การให้คำปรึกษาแบบเคลื่อนที่เพื่อการตรวจเลือดโดยความสมัครใจในกลุ่มลูกเรือประมง พนักงานบริการ และมอเตอร์ไซด์รับจ้างบริเวณท่าเรือประมงจังหวัดสงขลาและปัตตานี
ปี พ.ศ. 2548
12 ความเป็นไปได้ในการจัดบริการแบบการบริการเบ็ดเสร็จผู้ใช้สารเสพติดโดยกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
13 การทดสอบความเที่ยงตรงและการดัดแปลงเครื่องมือวัดความเครียด จากงานของ Karasek ให้เหมาะสมกับคนไทย
ปี พ.ศ. 2547
14 การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีตามแนวคิดของผู้ติดเชื้อที่เสพเฮโรอีน ญาติ ผู้ให้บริการ และฝ่ายสืบสวนและปราบปราม กรณีศึกษา ภาคเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
15 ศูนย์สุขภาพชุมชน : บริการที่พึงประสงค์ของหน่วยปฐมภูมิโรงพยาบาลหาดใหญ่ตามแนวคิดประชาชนผู้มารับบริการ กรณีศึกษาเพื่อการเตรียมการเข้าสู่ระบบองค์กรมหาชน
16 การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงลูกของสตรีที่ทำงาน ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2546
17 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอช ไอ วี ของกลุ่มวัยรุ่น จังหวัดสงขลาและกรุงเทพมหานคร
18 กระบวนการเข้าสู่เป็นอาชญากรในภาคใต้ตอนล่าง : เสียงที่รอดจากห้องขัง
ปี พ.ศ. 2544
19 การศึกษาสภาวะทางจิตและปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบอาชญากรรมของอาชญากรในคดีอุกฉกรรจ์และคดีไม่อุกฉกรรจ์ในเขตจังหวัดสงขลา
20 ผลการรวบรวมข้อมูลกระทบทางด้านสุขภาพระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2543-15 ธันวาคม 2543
21 การศึกษาสภาวะจิตและปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบ อาชญากรรมของอาชญากรในคดีอุกฉกรรจ์ และคดีไม่อุกฉกรรจ์ ในเขตจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2543
22 อิทธิพลของการเลี้ยงดูต่อการทำผิดกฎหมายของเด็กในภาคใต้ตอนล่างประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 ทุกข์กรณีของเด็กในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนภาคใต้