ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นฤมล อรุโณทัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Narumol Ramnut
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นภัส กอร์ดอน 5
2 สุริยา วีรวงศ์ 5
3 อเนกพล เกื้อมา 3
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
5 ประโยชน์ เจริญสุข 3
6 ภศิกา ผลารักษ์ 3
7 นฤมล บรรจงจิตร์ 3
8 อมรา พงศาพิชญ์ 3
9 อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 3
10 ทิพย์รัตน์ สุภา 2
11 พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ 2
12 นนทชา แสวงรุจน์ 2
13 อุษา โคตรศรีเพชร 2
14 สุวัฒนา ธาดานิติ 2
15 เมธิรา ไกรนที 2
16 พลาเดช ณ ป้อมเพชร 2
17 จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ 2
18 ดำรงค์ วัฒนา 2
19 รัตนา จารุเบญจ 2
20 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 2
21 พินิจ ลาภธนานนท์ 2
22 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 2
23 นิตยา กัทลีรดะพันธุ์ 2
24 อัครเดช ไชยเพิ่ม 2
25 ปิยาพร อรุณพงษ์ 1
26 สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล 1
27 กุณฑี สว่างวงศ์ธรรม 1
28 ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย 1
29 ฌาณิญา จินดามล 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม 1
31 ประไพพิศ โอฬารวัฒน์ 1
32 จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี 1
33 กอบกุล สามัคคี 1
34 ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ 1
35 เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 1
37 วิษฬาห์ ชีวะสาธน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2552 2
5 2551 1
6 2550 2
7 2549 3
8 2548 1
9 2546 1
10 2545 1
11 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การถักทออนาคตสู่โลกข้ามพรมแดน : แนวทางส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนผู้อพยพในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาปฏิบัติการชุมชนทางเลือกในบริบทสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 ประชาสังคมและชุมชนเข้มแข็งในบริบทของกลุ่มชายขอบ: กรณีศึกษากลุ่มชาวเลในประเทศไทย
4 ความเสี่ยงและความมั่นคงของมนุษย์บนเส้นทางสู่สังคมความรู้
ปี พ.ศ. 2552
5 พัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานชุมชนอูรักลาโว้ยในพื้นที่ภูเก็ตจากมุมมองนิเวศวัฒนธรรม
6 พัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานชุมชนอูรักลาโว้ยในพื้นที่ภูเก็ตจากมุมมองนิเวศวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2551
7 Investigation of silica monolith as a non-polar matrix retainer for nitrosamines determination
ปี พ.ศ. 2550
8 มิติทางวัฒนธรรมในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง : กรณีศึกษาชุมชนท่าบ่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
9 การจัดการความรู้เพื้อฟื้นฟูชุมชนและรับมือกับภัยพิบัติ : กรณีศึกษา บ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. 2549
10 บทบาทขององค์กรธุรกิจในการส่งเสริมการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา : กรณีศึกษาความร่วมมือระหว่างชุมชนสะพลีกับชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท
11 การศึกษาฮีตสิบสองในฐานะเครื่องมือเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นทางสังคมของชุมชนอีสาน
12 ประชาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง ในบริบทของกลุ่มชายขอบ : กรณีศึกษากลุ่มชาวเลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
13 กระบวนการเกิดจิตสำนึกสาธารณะของชุมชนบางลำพู
ปี พ.ศ. 2546
14 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
ปี พ.ศ. 2545
15 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม-เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม : ศึกษากรณี ชาวเลสังกาอู้ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่