ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นรีลักษณ์ วรรณสาย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
2 สุภาพร สุขโต 4
3 เสาวรี บำรุง 4
4 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
5 วัลลีย์ อมรพล 4
6 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
7 จงรักษ์ จารุเนตร 4
8 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
9 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
10 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
11 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
12 สาคร โรจนัย 3
13 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
14 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
15 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
16 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
17 บุญญาภา ศรีหาตา 3
18 เมธาพร พุฒขำว 3
19 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
20 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
21 มณี หาชานนท์ 3
22 กุลชาติ นำคจันทึก 3
23 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
24 โอภาษ บุญเส็ง 3
25 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
26 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
27 ประนอม ใจอ้าย 3
28 ศักดา พุทธพาธ 3
29 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
30 จำนง ชัญถาวร 3
31 สุมนำ งามผ่องใส 3
32 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
33 โอภำษ บุญเส็ง 3
34 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
35 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
36 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
37 สุภาวดี สมภาค 3
38 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
39 จารุวรรณ บางแวก 3
40 ปรีชา แสงโสดา 3
41 แฉล้ม มาศวรรณา 3
42 กิติพร เจริญสุข 3
43 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
44 สันติ พรหมคำ 3
45 วินัย ศรวัต 3
46 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
47 อิสระ พุทธสิมมา 3
48 ฉลอง เกิดศรี 3
49 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
50 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
51 สุชาติ คำอ่อน 3
52 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
53 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
54 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
55 สมพงษ์ ทองช่วย 3
56 เอมอร เพชรทอง 3
57 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
58 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
59 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
60 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
61 อนุชา เหลาเคน 3
62 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
63 อานนท์ มลิพันธ์ 3
64 ประพิศ วองเทียม 3
65 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
66 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
67 วารีย์ ทองมี 1
68 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
69 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
70 อนันต์ ทองภู 1
71 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
72 พัชรินทร์ นามวง์ 1
73 วนิดา โนบรรเทา 1
74 เหรียญทอง พานสายตา 1
75 สมควร คล้องช้าง 1
76 เมธาพร พุฒขาว 1
77 วุฒิพล จันสระคู 1
78 วิทูร อมรพล 1
79 วสันต์ วรรณจักร์ 1
80 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
81 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
82 สมชาย บุญประดับ 1
83 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
84 มาลัย กล่อมแก้ว 1
85 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
86 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
87 นิลุบล ทวีกุล 1
88 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
89 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
90 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
91 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
92 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
93 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
94 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
95 สมฤทัย ตันเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 543 2