ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นรีลักษณ์ วรรณสาย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาพร สุขโต 4
2 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
3 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
4 วัลลีย์ อมรพล 4
5 เสาวรี บำรุง 4
6 จงรักษ์ จารุเนตร 4
7 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
8 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
9 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
10 โอภาษ บุญเส็ง 3
11 ศักดา พุทธพาธ 3
12 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
13 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
14 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
15 สุมนำ งามผ่องใส 3
16 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
17 เมธาพร พุฒขำว 3
18 ประนอม ใจอ้าย 3
19 จำนง ชัญถาวร 3
20 กุลชาติ นำคจันทึก 3
21 โอภำษ บุญเส็ง 3
22 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
23 จารุวรรณ บางแวก 3
24 สุภาวดี สมภาค 3
25 ปรีชา แสงโสดา 3
26 กิติพร เจริญสุข 3
27 แฉล้ม มาศวรรณา 3
28 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
29 สุชาติ คำอ่อน 3
30 ฉลอง เกิดศรี 3
31 อิสระ พุทธสิมมา 3
32 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
33 สันติ พรหมคำ 3
34 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
35 วินัย ศรวัต 3
36 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
37 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
38 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
39 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
40 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
41 สมพงษ์ ทองช่วย 3
42 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
43 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
44 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
45 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
46 สาคร โรจนัย 3
47 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
48 อนุชา เหลาเคน 3
49 อานนท์ มลิพันธ์ 3
50 เอมอร เพชรทอง 3
51 ประพิศ วองเทียม 3
52 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
53 มณี หาชานนท์ 3
54 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
55 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
56 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
57 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
58 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
59 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
60 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
61 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
62 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
63 บุญญาภา ศรีหาตา 3
64 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
65 วุฒิพล จันสระคู 1
66 วิทูร อมรพล 1
67 วสันต์ วรรณจักร์ 1
68 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
69 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
70 เมธาพร พุฒขาว 1
71 อนันต์ ทองภู 1
72 มาลัย กล่อมแก้ว 1
73 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
74 วารีย์ ทองมี 1
75 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
76 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
77 วนิดา โนบรรเทา 1
78 พัชรินทร์ นามวง์ 1
79 สมควร คล้องช้าง 1
80 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
81 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
82 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
83 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
84 นิลุบล ทวีกุล 1
85 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
86 สมชาย บุญประดับ 1
87 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
88 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
89 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
90 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
91 เหรียญทอง พานสายตา 1
92 สมฤทัย ตันเจริญ 1
93 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
94 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
95 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 543 2