ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นริศ สินศิริ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ 12
2 นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ 12
3 สุภาภรณ์ พวงชมภู 11
4 สุทธินี โสเจยยะ 4
5 นรินทร์ แขมพิมาย 4
6 นเรศ มีโส 3
7 วรรทณา สินศิริ 3
8 สนิท ลวดทอง 2
9 ฉัตรเกล้า เจริญผล 2
10 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
11 ทองใบ บุษกร 1
12 วรากร สีโย 1
13 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
14 สมชาย แก้ววังชัย 1
15 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
16 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
17 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
18 วรรณา กาญจนมยูร 1
19 ปิยมาศ นานอก 1
20 จันทิมา พลพินิจ 1
21 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
22 ชาติไทย แก้วทอง 1
23 สงครามชัย ลีทองดี 1
24 เมธิน ผดุงกิจ 1
25 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
26 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
27 สมศักดิ์ นวลแก้ว 1
28 ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร 1
29 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
30 ทุน วช. 1
31 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
32 ทุนภายนอก 1
33 สุชาติ คุ้มมะณี 1
34 พนิดา ทรงรัมย์ 1
35 ชวลิต บุญปก 1
36 ดรุณี บุญชารี 1
37 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
38 นงนิตย์ มรกต 1
39 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
40 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
41 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
42 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
43 รพีพร ช่ำชอง 1
44 ปรีชา ประเทพา 1
45 เรือน สมณะ 1
46 วราวุธ สุธีธร 1
47 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
48 ถวิล ชนะบุญ 1
49 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
50 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
51 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
52 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
53 สุนันท์ สายกระสุน 1
54 ศุภชัย สมัปปิโต 1
55 วัลยา สุทธิขำ 1
56 สุกัญญา ลีทองดี 1
57 รักฤดี สารธิมา 1
58 ศรัณยู คำเมือง 1
59 สุริทอง ศรีสะอาด 1
60 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
61 บรรจบ วันโน 1
62 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
63 อนุชิตา มุ่งงาม 1
64 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
65 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
66 ธวัชชัย ชมศิริ 1
67 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
68 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
69 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
70 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
71 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
72 บังอร กองอิ้ม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2553 4
3 2552 3
4 2551 4
5 2550 5
6 2549 5
7 2548 1
8 2547 1
9 2545 1
10 2532 1
11 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ข้อเสนอแนะการลงทุนปลูกยางพาราที่เหมาะสมสำหรับจังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการศึกษาการใช้ชีวมวลในภาคเศรษฐกิจต่างๆ และชีวมวลที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
3 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วพุ่มและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วพุ่ม ปีที่ 2
4 Protein Fractionation of Cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp) Leaf, Flower and Seed by Capillary Electrophoresis and Its Potential for Variety Identification
5 -
ปี พ.ศ. 2552
6 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วพุ่มและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วพุ่ม
7 A comparative study between detached leaf and plastic growth pouches techniques on the infection of Pseudocercospora leaf spot disease of cowpea cultivars (Vigna unguiculata L. Walp) in Northeast Thailand
8 -
ปี พ.ศ. 2551
9 อิทธิพลของระยะปลูกและอัตราของปุ๋ยเคมีที่มีต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตน้ำตาลอินนูลินและเอธานอลของแก่นตะวัน
10 An Evaluation on Intensity of Infection of Pseudocercospora Leaf Spot Diseade of Cowpea Cultivars (Vigna unguiculata L. Walp), With Respect to Infector Rows, Dates of Inoculation and Cultivars, Grown Under Field Conditions in Northeast Thailand
11 -
12 -
ปี พ.ศ. 2550
13 A comparative study between detached leaf and plastic growth pouches techniques on the infection of Pseudocercospora leaf spot disease of cowpea cultivars (Vigna unguiculata L. Walp) in Northeast Thailand
14 Effects of different rates of indole-3-acitic acid on root formation of detached leaves of cowpea (Vigna unguiculata L. Walp)
15 -
16 -
17 การศึกษาพันธุกรรมควบคุมลักษณะต้านทานต่อโรคใบจุด [Pseudocercospora leaf spot] ของถั่วพุ่ม [Vigna unguiculata [L.] Walp]
ปี พ.ศ. 2549
18 ถั่วฝักยาวไร้ค้างพันธ์ มมส1 พันธุ์พืชพันธุ์แรกของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม [Pamphlet]
19 An evaluation on intensity of infection of pseudocercospora leaf spot disease of cowpea cultivars (Vigna unguiculata L. walp), with respect to infector rows, dates of inoculation and cultivars, grown under field conditions in northeast Thailand
20 A varietal screening of cowpea cultivars (Vigna unguiculata) for a high resistance to Pseudocercospora cruenta (Sacc.) deighton in Northeast Thailand
21 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
22 -
ปี พ.ศ. 2548
23 Effects of different rates of indole-3-acitic acid on root formation of detached leaves of cowpea (Vigna unguiculata L. Walp)
ปี พ.ศ. 2547
24 A varietal screening of cowpea cultivars (Vigna unguiculata) for a high resistance to Pseudocercospora cruenta (Sacc.) deighton in Northeast Thailand
ปี พ.ศ. 2545
25 การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการเกษตร และมอบปัจจัยการผลิตทดแทนส่วนที่เสียหายแก่ผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2532
26 การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกพันธุ์แบบบันทึกประวัติ และแบบเก็บรวมดัดแปลงในถั่วเหลือง 5 คู่ผสม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 Inheritance characteristics of F1 and F2 offsprings obtained from full diallele crosses of five cowpea cultivars (Vigna unguiculata L. Walp) against pseudocercospora leaf spot disease