ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นภา ศิวะรังสรรค์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นภา ศิวรังสรรค์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 4
2 วัชรี ดิษยบุตร 4
3 สมศรี เจริญเกียรติกุล 4
4 ธาดา สืบหลินวงศ์ 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
6 กฤษฎา วสันต์ธนารัตน์ 3
7 ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ 3
8 วิไล อโนมะศิริ 3
9 อภิตา บุญศิริ 2
10 นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล 2
11 สีรุ้ง ปรีชานนท์ 2
12 สราวุฒิ สวัสดิกลาง 2
13 โศรดา กนกพานนท์ 2
14 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 2
15 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 2
16 จริยา บุญญวัฒน์ 2
17 เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ 1
18 เกษม พงษ์มณี 1
19 ดลนภา ตนุนาถ 1
20 จันทิมา จิรนุชนาฏ 1
21 จินดารมย์ ชวเจริญพันธ์ 1
22 ทักษดนย์ วุฒิคุณ 1
23 ศิริพร สิทธิประณีต 1
24 กฤษฎา วสันต์ธนารัตน์ 1
25 ศันสนีย์ คูณกลาง 1
26 สีรุ้ง ปรีชานนท์ร 1
27 Napa Siwarungson 1
28 อภิรดี อุดมสิน 1
29 ดลนภา แก้วภา 1
30 รักชนก ธีรกวินสกุล 1
31 สราวุฒิ สวัสดิ์กลาง 1
32 ทวีพร เกตุอร่าม 1
33 กิ่งกมล ชูนุกูลพงศ์ 1
34 พนิดา ดามาพงศ์ 1
35 ทัสสนี นุชประยูร 1
36 อภิรดี อุดมสิน, 2517- 1
37 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 1
38 ประนอม รอดคำดี 1
39 วิไลวรรณ ช่วยยก, 2518- 1
40 สีรง ปรีชานนท์ 1
41 ธีระดล รุ่งเรืองกิจไกร 1
42 จิตติมา ฐิติธนนันท์ 1
43 รุจิรัตน์ ภารศิลป์ 1
44 Suda Kiatkamjornwong 1
45 กัลยกร วงศ์กาฬสินธุ์ 1
46 อังคาร ตั้นพันธ์ 1
47 ชญาณี เนื่องไชยลี 1
48 วรรณวิมล ทรัพย์ดี 1
49 Jariya Boonjawat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
3 2549 1
4 2548 2
5 2547 1
6 2546 5
7 2545 1
8 2544 4
9 2543 1
10 2542 3
11 2540 4
12 2539 4
13 2538 1
14 2537 1
15 2536 2
16 2527 1
17 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การตรวจหาแบคทีเรีย Extremophile ในบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานผลิตสีที่มีสภาวะความเครียด
ปี พ.ศ. 2550
2 การสกัดก๊าซไฮโดรเจนและมีเธนจากน้ำเสีย โดยวิธีชีวภาพโดยใช้ Upflow Anaerobic Sludge Blanket แบบสองขั้นตอน
ปี พ.ศ. 2549
3 การผลิตแก๊สชีวภาพจากกากของแข็งที่ได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2548
4 การพัฒนาสารเคลือบผิวผลไม้จากสารแขวนลอยของเชลแล้กในน้ำเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้เขตร้อนสามชนิด
5 การสกัดแอลคาไลน์โพรทีเอสจากน้ำหมักของ Bacillus subtilis TISTR 25 โดยใช้ระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาคในหอสกัดโอลชูรัชตัน
ปี พ.ศ. 2547
6 การพัฒนาสารเคลือบผิวผลไม้จากสารแขวนลอยของเชลแล้กในน้ำเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้เขตร้อนสามชนิด
ปี พ.ศ. 2546
7 การหาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตนิวทรัลโปรติเอสทนร้อนจาก Bacillus cereus และลักษณะสมบัติของเอนไซม์ที่บริสุทธิ์บางส่วน
8 การใช้เอนไซม์ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้าย
9 การแยกโปรตีนจากเศษหนังฟอกโครมด้วยแอลคาไลน์โปรติเอสเพื่อใช้เป็นอาหารปลา
10 การแยกโปรตีนจากเศษหนังฟอกโครมด้วยแอลคาไลน์โปรติเอส เพื่อใช้เป็นอาหารปลา
11 การหาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตนิวทรัลโปรติเอสทนร้อนจาก Bacillus cereus และลักษณะสมบัติของเอนไซม์ที่บริสุทธิ์บางส่วน
ปี พ.ศ. 2545
12 การแยกโปรตีนจากเศษหนังฟอกโครมด้วยแอลคาไลน์โปรติเอสที่ใช้เป็นอาหารปลา
ปี พ.ศ. 2544
13 การสกัดแอลคาไลน์โพรทีเอสจากน้ำหมัก โดยใช้ระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาคในหอสกัด
14 โครงการการใช้เอนไซม์ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้าย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
15 การผลิตไลเปสจาก Pseudomonas aeruginosa ในระดับถังหมัก 5 ลิตรแบบไม่ต่อเนื่อง
16 การใช้เอนไซม์ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้าย
ปี พ.ศ. 2543
17 แอลคาไลน์โปรติเอสจาก Bacillus subtilis mutant UUNN-1 และภาวะที่เหมาะสมของการผลิตของในถังหมักขนาด 5 ลิตรแบบไม่ต่อเนื่อง : รายงานผลวิจัย
ปี พ.ศ. 2542
18 การกำจัดสีน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอ โดยกระบวนการตกตะกอนทางเคมีด้วยโพลีเมอร์ : รายงานผลการวิจัย
19 การสกัดโครเมียมออกจากเศษหนังฟอกโครม โดยวิธีการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ เพื่อการนำโปรตีนกลับมาใช้ประโยชน์ : รายงานผลการวิจัย
20 การบำบัดน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมยางด้วยวิธีทางเคมีและการประยุกต์ใช้ในการเพาะเห็ด
ปี พ.ศ. 2540
21 การทำให้บริสุทธิ์บางส่วนและการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของไลเปสจาก Pseudomonas aeruginosa : รายงานผลการวิจัย
22 การตรึงเอนไซม์แอลคาไลน์โปรตีเอสบนบีดโพลิอะคริลาไมด์และโพลิ (อะคริลาไมด์-โค-กรดเมทาคริลิก) โดยวิธีอินเวิร์สซัสเพนชันโพลิเมอไรเซชัน : รายงานผลการวิจัย
23 การผลิตแอลคาไลน์โปรตีเอสจาก Bacillus subtilis TISTR 25 ในระดับถังหมัก 5 ลิตร แบบไม่ต่อเนื่อง
24 การโคลนยีนโปรตีเอสจาก Bacillus subtilis TISTR25 สู่ Escherichia coli ด้วยระบบหลอมกับจีเอสทียีน
ปี พ.ศ. 2539
25 การกลายพันธุ์เชื้อ Bacillus subtilis TISTR 25 เพื่อเพิ่มการผลิตเอนไซม์แอลคาไลน์โปรตีเอสให้สูงขึ้น : งานวิจัยฉบับสมบูรณ์
26 การกลายพันธุ์ Bacillus subtilis TISTR 25 เพื่อเพิ่มการผลิตแอลคาไลน์โปรตีเอส
27 ภาวะเหมาะสมเพื่อการผลิตไลเปส โดย Bacillus spp.
28 การทำให้บริสุทธิ์บางส่วนและการตรวจสอบลักษณะสมบัติของไลเปสจาก Pseudomonas aeruginosa
ปี พ.ศ. 2538
29 การโคลนยีนโปรตีเอสจาก Bacillus subtilis TISTR 25
ปี พ.ศ. 2537
30 การทำกราฟโคโพลิเมอร์ไรเซชั่นของแป้งมันสำปะหลังด้วยรังสีเพื่อประโยชน์ทางเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2536
31 การผลิต wavelengthgt 11 DNA และ In vitro packaging mixes เพื่อใช้ในงานพันธุวิศวกรรม
32 การผลิตเอนไซม์แอลคาไลน์โปรตีเอสโดยเชื้อ Bacillus Subtilis Tistr 25
ปี พ.ศ. 2527
33 ภาวะโภชนาการของเด็กระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย