ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นภัสถ์ จันทร์มี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2552 2
4 2548 1
5 2546 1
6 2545 1
7 2544 2
8 2543 1
9 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลกระทบของระบบการคงรูปยางด้วยกำมะถันที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของวัสดุผสมระหว่างดินและน้ำยางคอมปาวด์
ปี พ.ศ. 2556
2 การสังเคราะห์และการตรวจลักษณะเฉพาะของวอล์ลาสโทไนต์ที่เตรียมจากเพอร์ไลต์และเปลือกไข่เหลือทิ้งด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง
ปี พ.ศ. 2552
3 อิทธิพลของปริมาณน้ำยางข้นที่มีต่อความเข็งแรงก่อนเผาของชิ้นงานเซรามิก
4 อิทธิพลของปริมาณน้ำยางข้นที่มีต่อความเข็งแรงก่อนเผาของชิ้นงานเซรามิก
ปี พ.ศ. 2548
5 การใช้ประโยชน์ของแร่ไมกาในอุตสาหกรรม : I. การปรับคุณภาพแร่ไมกาจากหินฟิลไลต์
ปี พ.ศ. 2546
6 วัสดุตัวกรองจากไดอะทอไมต์เพื่อการกำจัดจุลินทรีย์ที่ - ทำให้เกิด โรคในภาวะน้ำท่วม
ปี พ.ศ. 2545
7 วัสดุตัวกรองจากไดอะทอไมต์เพื่อการกำจัดจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในภาวะน้ำท่วม
ปี พ.ศ. 2544
8 การใช้ประโยชน์ของแร่ไมกาในอุตสหกรรม : 1. การปรับคุณภาพแร่ไมกาจากหินฟิลไลต์
9 การใช้ประโยชน์ของแร่ไมกาในอุตสหกรรม : 1. การปรับคุณภาพแร่ไมกาจากหินฟิลไลต์
ปี พ.ศ. 2543
10 สมบัติทางฟิสิกส์ของเลดอัลคาไลซิลิเกตกลาส / นภัสถ์ จันทร์มี