ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพวรรณ บุญธรรม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรพล ดำรงกิตติกุล 10
2 บัณฑูร พิทักษ์วงศ์ 6
3 สุรพล ดำรกิตติกุล 4
4 กรทอง ลีสุวรรณ์ 2
5 จรัญ ไชยศักดิ์ 2
6 วิไลลักษณ์ กิติบุตร 2
7 รุ่งทิพย์ กล้าหาญ 2
8 ณัฐชยาน์ สมาเกตุ 2
9 ทัศนีพร ประภัสสร 2
10 นิพนธ์ สุวรรณรัตน์ 2
11 ไมรินทร์ พงษ์นิกร 2
12 วรรณวดี ม้าลำพอง 2
13 ภาวิณี ลีออน เธิร์ด 2
14 เพลินตา มีกลิ่นหอม 2
15 สนิท สัตโยภาส 2
16 ณัฐวุฒิ ธนัญชัย 2
17 บรรชร กล้าหาญ 2
18 สมหมาย สารมาท 2
19 สุรชัย สานติสุขรัตน์ 2
20 สมพงษ์ บุญเลิศ 2
21 อุบล ยะไวทย์ 2
22 ศิริพร แก้วหลวง 2
23 อรุณี สิโรรส 2
24 ปริตตา กออนันตกูล 2
25 คุณากร คุณาสวัสดิ์ 2
26 สรินยา คำเมือง 2
27 จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์ 2
28 ปณิตา สระวาสี 2
29 ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร 2
30 ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ 2
31 ชาญวิทย์ ตรีประเสริฐ 2
32 นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร 1
33 อนุสรณ์ อินทรังษี 1
34 ดวงดี แสนรักษ์ 1
35 วราภรณ์ บวรศิริ 1
36 อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 1
37 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1
38 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 3
4 2555 2
5 2554 4
6 2553 3
7 2552 4
8 2551 2
9 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การทบทวนสถานการณ์และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดลำพูน ภายใต้กรอบแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั้งยืนให้ไปสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ปี พ.ศ. 2557
2 สมาร์ทวิลเลจ (SMART Village)
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
4 โครงการ Smart Village
5 ปัจจัยเกื้อหนุนและอุปสรรคต่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
6 นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
7 การศึกษาความต้องการด้านการบริการวิชาการของสังคม
ปี พ.ศ. 2554
8 การเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งลำไยเนื้อสีทองอย่างยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน
9 การประเมินผลผลิตภัณฑ์แปรรูปลำไยแบบอบเปลือกในจังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่
10 การพัฒนาระบบยุ้งข้าวเปลือกที่ควบคุมความชื้นข้าวด้วยปั๊มความร้อน
11 นวัตกรรมการเรียนรู้บนฐานปัญหาและฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2553
12 กลยุทธ์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
13 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารลุ่มน้ำปิงเก่า จังหวัดลำพูน
14 การศึกษาการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืชทานตะวันโดยตรง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงบูรณาการ ในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
15 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะของชุมชนแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
16 โครงการเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์ลุ่มน้ำปิง
17 การศึกษาการผลิตไบโอดีเซล(B100) จากพืชทานตะวันโดยชุมชนมีส่วนร่วม
18 การศึกษาการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืชทานตะวันโดยตรงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2551
19 การสำรวจภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการและหรือผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
20 เครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม