ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพวรรณ จงวัฒนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภัสสร ลิมานนท์ 6
2 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 6
3 มยุรี นกยูงทอง 6
4 เกื้อ วงศ์บุญสิน 6
5 พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 5
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
7 จุฑา มนัสไพบูลย์ 3
8 อรวรรณ จันทนฤกษ์ 2
9 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 2
10 ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ 2
11 ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน 2
12 ระพีพรรณ หุ่นพานิช 2
13 แน่งน้อย นะมาตร์ 1
14 บุษบา คุณาศิรินทร์ 1
15 จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย 1
16 อรพินท์ บุนนาค 1
17 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 1
18 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
19 เทวี สวรรยาธิปัติ 1
20 ธเนศ เรืองณรงค์ 1
21 จุมพล รอดคำดี 1
22 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
23 เกศแก้ว ศรีงาม 1
24 ขนิษฐา เทียบทอง 1
25 ธีรภัทร์ สิริศรีธำรง 1
26 มานพ เอื้อศิลามงคล 1
27 เกษณี โชคนำธัมนุกิจ 1
28 กาญจนา ปักษาศร 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์ 1
30 รุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล 1
31 ปรียา รุ่งโสภาสกุล 1
32 วชิระ สิงหะคเชนทร์ 1
33 ฑิฆัมพร เอี่ยมประกอบกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2544 1
2 2542 1
3 2541 1
4 2540 1
5 2539 1
6 2537 2
7 2536 1
8 2534 2
9 2533 1
10 2532 1
11 2530 1
12 2529 2
13 2528 2
14 2526 1
15 2525 1
16 2524 2
17 2523 1
18 2522 1
19 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ : บทสรุปจากงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2542
2 ข้อมูลผู้สูงอายุที่น่าสนใจ
ปี พ.ศ. 2541
3 แบบแผนการเจ็บป่วยและนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการ การรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
4 นโยบายการทำแท้งในทวีปยุโรปตะวันตก
ปี พ.ศ. 2539
5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
6 ความต้องการใช้ข้อมูลประชากรเพื่อการวางแผนธุรกิจ
7 ความแตกต่างของการใช้เวลาว่างในกิจกรรมนันทนาการของเยาวชนไทย
ปี พ.ศ. 2536
8 โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2534
9 โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ : การศึกษาเฉพาะกรณี
10 ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของสตรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่มิใช่เชิงเศรษฐกิจเกี่ยวกับบุตร
ปี พ.ศ. 2533
11 จำนวนบุตรที่คาดหวังของสตรีผู้อพยพลี้ภัยในประเทศไทย : กรณีศึกษาศูนย์อพยพลี้ภัยบ้านวินัยและศูนย์ผู้อพยพลี้ภัยบ้านนาโพธิ์
ปี พ.ศ. 2532
12 โครงการสำรวจการวางแผนครอบครัวของผู้อพยพลี้ภัยอินโดจีนในประเทศไทย พ.ศ. 2531 : ศูนย์เขาอีด่าง จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์บ้านวินัย จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2530
13 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการบุตรเพิ่มของสตรีไทย
ปี พ.ศ. 2529
14 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 การเปิดรับสื่อมวลชนกับจำนวนบุตรที่ต้องการของสตรีไทยในชนบท
ปี พ.ศ. 2528
16 ระบบการจัดหมู่หนังสือของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) สำหรับเอกสารด้านประชากรศาสตร์และข้อเสนอแนะ
17 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีบริบูรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
18 การศึกษาการให้หัวเรื่องภาษาไทยในสาขาประชากรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2525
19 แบบแผนชีวิตชุมชนที่มีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีกะเหรี่ยง ที่กิ่งอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2524
20 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรในเขตกรุงเทพมหานคร
21 ปัจจัยที่ยังผลต่อการมีภาระ : ศึกษาเฉพาะกรณีลูกจ้างในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ในจังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2523
22 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บริการสาธารณสุข และการวางแผนครอบครัวของสตรีไทยในวัยเจริญพันธุ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2522
23 รายงานเบื้องต้นโครงการวิจัยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร