ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพวรรณ คนซื่อ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อนุภูมิ คำยัง
- Nipon Khemnak
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2543 1
5 2539 1
6 2538 1
7 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษาโดยจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปี พ.ศ. 2555
2 การจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาชุดการเรียนแบบสื่อประสม เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต : กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปี พ.ศ. 2543
4 ความพึงพอใจในงานของข้าราชการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
ปี พ.ศ. 2539
5 ผลของการร่วมมือและการให้ข้อมูลป้อนกลับเฉลี่ย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความคงทนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2538
6 ผลของการร่วมมือและการให้ข้อมูลป้อนกลับเฉลี่ยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ และความคงทนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา