ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นพนันท์ ตาปนานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นพนันท์ ตาปนานนท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
3 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
4 ไม่มีข้อมูล 5
5 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 5
6 จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ 3
7 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 3
8 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 3
9 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
10 ปราโมทย์ สุกใส 2
11 ศิวพล สุวิทยาอนนท์ 2
12 ลือชัย ครุธน้อย 2
13 พรชัย จิตติวสุรัตน์ 2
14 ธนัย ตันวานิช 2
15 ธเรศ ศรีสถิตย์ 2
16 อรรฆพล ห่อมณี 2
17 สกาวเนตร สะใบ 2
18 วัชรเทพ คลังนุช 2
19 สุวัฒนา ธาดานิติ 2
20 ณัฐกฤต มีศิริ 1
21 พงษ์สิน ทวีเพชร 1
22 นิกร ด้วงทรง 1
23 เกริก กิตติคุณ 1
24 หทัยพัชร จิตบรรเทา 1
25 กรวิภา วิลาชัย 1
26 สุมิตรา พูลทอง 1
27 เจนการ เจนการกิจ, 2520- 1
28 วัชระ งามนิกุลชลิน 1
29 สุวดี ทองสุกปลั่ง 1
30 กมลรัตน์ บำรุงตน 1
31 ชวลิต นิตยะ 1
32 อรอนงค์ กฤตยาเกียรณ์ 1
33 วิรุฬห์ พันธุ์อุดม 1
34 ภาณุมาศ กำคำเพ็ชร 1
35 ธนาพร เทียมศรีรัชนีกร 1
36 แสงสันต์ พานิช 1
37 วีรวัน ฮ้อศิริมานนท์ 1
38 ศศิธร ยิ้มศิริ 1
39 อรอุมา สิริวัฒนชัย 1
40 สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ 1
41 ธัญทิพา เวทมาหะ 1
42 นุชจรีย์ อรุณกมล 1
43 ทวีศักดิ์ เอื้อเฟื้อ 1
44 อังคณา ประทุมทอง 1
45 ขวัญชนก อำภา 1
46 พนิต ภู่จินดา 1
47 ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ 1
48 ปิยะภัทร เต็มแย้ม 1
49 ฐิติวัฒน์ นงนุช 1
50 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
51 ณัฐพงษ์ เพชรละออ 1
52 ปัญญโชติ สอนคม 1
53 วิวัฒน์ สวลี 1
54 วีระ สัจกุล 1
55 ธีร์ ตันจริยานนท์ 1
56 สาโรช อภิวัชรกุล 1
57 ชูขวัญ สายสะอาด 1
58 ชวนพิศ ดุษฎีประเสริฐ 1
59 วรรณลิกา พรหมจรรยา 1
60 ชวลิตา ศิริภิรมย์ 1
61 เสกสรรค์ แป้นไผ่ 1
62 ปรีชญา มหัทธนทวี 1
63 ประสาร พันธ์ลิมา 1
64 สุวิมล ภักดิ์พิบูลย์ 1
65 สุลักษณ์ สังข์รุ่ง 1
66 อมรา พงศาพิชญ์ 1
67 วันชัย มีชาติ 1
68 จรัส สุวรรณมาลา 1
69 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
70 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
71 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
72 สุริชัย หวันแก้ว 1
73 อุทัย บุญประเสริฐ 1
74 สุรเชษฐ เมืองแมน 1
75 สุจารี ผุดผาด 1
76 กฤติน วิจิตรไตรธรรม 1
77 นิธัช พรหมมา 1
78 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
79 ประธาน อารีพล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 1
3 2553 7
4 2552 6
5 2551 2
6 2550 3
7 2549 5
8 2548 1
9 2547 2
10 2546 6
11 2545 4
12 2544 2
13 2543 4
14 2542 2
15 2541 1
16 2540 4
17 2539 6
18 2538 4
19 2537 4
20 2529 1
21 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การกำหนดพื้นที่กันชนระหว่างเขตอุตสาหกรรมกับชุมชน กรณีศึกษาเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
2 การย้ายชุมชนที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศจากแหล่งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
3 การกำหนดพื้นที่กันชนระหว่างเขตอุตสาหกรรมกับชุมชน กรณีศึกษาเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2554
4 โครงการการจัดทำเครื่องมือทางกฏหมายในการฟื้นฟูเมืองสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
5 แนวทางการประสานการพัฒนาทางด้านกายภาพของย่านที่อยู่อาศัยชานเมือง กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาแขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
6 การพัฒนาระบบการสัญจรเสริมภายในเขตเทศบาลนครสงขลา
7 วิถีการดำรงชีวิตในการอยู่ร่วมกันของชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิม กรณีศึกษาชุมชนวัดขจรศิริและชุมชนมัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
8 ปัจจัยทางกายภาพกับความแตกต่างของอุณหภูมิในพื้นที่เมือง : กรณีศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
9 ปัจจัยทางกายภาพกับความแตกต่างของอุณหภูมิในพื้นที่เมือง : กรณีศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล
10 วิถีการดำรงชีวิตในการอยู่ร่วมกันของชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิม กรณีศึกษา ชุมชนวัดขจรศิริและชุมชนมัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
11 แนวทางการประสานการพัฒนาทางด้านกายภาพของย่านที่อยู่อาศัยชานเมือง กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาแขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
ปี พ.ศ. 2552
12 อิทธิพลของสถานศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาเมือง กรณีศึกษาเมืองสงขลา
13 แนวทางการออกแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชนเมืองในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร
14 แนวทางการออกแบบเพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างสาธารณะและกึ่งสาธารณะตามแนวถนน : กรณีศึกษาย่านอโศก-นานา ถนนสุขุมวิท
15 อิทธิพลของสถานศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาเมือง กรณีศึกษาเมืองสงขลา
16 แนวทางการออกแบบเพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างสาธารณะและกึ่งสาธารณะตามแนวถนน กรณีศึกษาย่านอโศก-นานา ถนนสุขุมวิท
17 แนวทางการออกแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชนเมืองในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
18 แนวทางการออกแบบพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรบริเวณแยกรังสิตปทุมธานี
19 แนวทางการออกแบบเพื่อการพัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคมบริเวณแยกบางกะปิ
ปี พ.ศ. 2550
20 การวางแผนการจัดการน้ำเสียของแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนเมืองพัทยา
21 แนวทางป้องกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
22 การออกแบบพื้นที่ชุมชนศาลาด่านเพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ปี พ.ศ. 2549
23 แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนกุนนทีและพื้นที่ต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร
24 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่หน่วงน้ำฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
25 แนวทางการพัฒนาที่ดินเพื่อการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
26 ผลกระทบของโครงข่ายการเชื่อมโยงระบบคมนาคมต่อการพัฒนาเมืองใน สปป.ลาว
27 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมของเมืองกับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2548
28 ผลกระทบทางสังคมจากการขยายตัวของพื้นที่อยู่อาศัยในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
29 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม ในย่านสุขุมวิท
30 การวางแผนเพื่อป้องกันและบรรเทาการเกิดอัคคีภัย : กรณีศึกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
31 การใช้ประโยชน์ที่ดินและการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาย่านสีลม สาทร
32 การฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติลำตะคอง เทศบาลนครราชสีมา
33 ความสมดุลระหว่างที่พักอาศัยและแหล่งงานในย่านการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน : กรณีศึกษาเขตดินแดงและเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
34 การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตและพิ้นที่เกี่ยวเนื่อง
35 การฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมและคลังสินค้าริมน้ำย่านทรงวาด กรุงเทพมหานคร
36 การประเมินผลกระทบของบริการรถตู้โดยสาร ต่อปริมาณการใช้รถเมล์ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
37 การจัดทำพื้นที่จอดรถยนต์เพื่อสนับสนุนโครงการระบบขนส่งมวลชน
38 การพัฒนาเมืองเชียงรายเพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งทางรถไฟ
39 ผลของการพัฒนาเมืองภายใต้อิทธิพลการผังเมืองตะวันตก : กรณีศึกษาเมืองลพบุรี
40 แนวทางการควบคุมด้านกายภาพในเขตพื้นที่อนุรักษ์เมืองเก่าเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2544
41 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมือง : กรณีศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการจัดทำผังเมืองรวม
42 การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณตลาดปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2543
43 ผลกระทบของการขยายระยะเวลาการเช่าอสังหาริมทรัพย์ต่อการพัฒนาเมือง : กรณีศึกษาย่านธุรกิจการค้าสีลม-สาธร
44 โครงการย้ายชุมชนเรือนแพริมแม่น้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก
45 การแบ่งเขตการบริหารการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร
46 แนวทางการจัดการชุมชนชาวแพริมแม่น้ำน่าน เมืองพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2542
47 การประยุกต์ใช้รูปแบบ "ข่วง" กับการพัฒนาที่โล่งในเมือง : กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่
48 แนวทางการพัฒนาชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
49 การศึกษามาตรการด้านผังเมือง เพื่อควบคุมสภาวะแวดล้อมของเมืองท่องเที่ยวชายทะเล กรณีศึกษาเมืองพัทยา : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
50 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตตลิ่งชัน : รายงานฉบับสมบูรณ์
51 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตภาษีเจริญ : รายงานฉบับสมบูรณ์
52 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตบางขุนเทียน : รายงานฉบับสมบูรณ์
53 ความเหมาะสมด้านกายภาพของการจัดรูปที่ดิน เพื่อการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี
ปี พ.ศ. 2539
54 แนวทางการกำหนดพื้นที่กันชนระหว่างเขตอุตสาหกรรมกับชุมชน : กรณีศึกษาย่านอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
55 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่รับน้ำฝั่งตะวันออก ของกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ
56 การจัดสร้างบริการสาธารณะย่านพักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในเขตอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการ
57 แนวทางการวางแผนเพื่อการพัฒนาสวนสาธารณะชุมชนในเขตชั้นใน ของกรุงเทพมหานคร
58 แนวทางการวางแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดนครสวรรค์
59 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณ ที่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกำจัดมูลฝอยแบบเทกองกลางแจ้ง : กรณีศึกษา ซอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
60 การควบคุมการขยายตัวตามแนวถนนสายหลักของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาถนนศรีนครินทร์
61 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเมืองกับแหล่งน้ำ : กรณีศึกษาเมืองสกลนคร-หนองหาน
62 แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมเกี่ยวกับที่จอดรถยนต์สำหรับอาคาร ในพื้นที่ที่มีบริการของระบบขนส่งมวลชน : กรณีศึกษา ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ถนนสีลม
63 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
ปี พ.ศ. 2537
64 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
65 รายงานการวิเคราะห์ศักยภาพการลงทุน แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
66 การประสานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ
67 พัฒนาการและมาตรการควบคุมอาคารสูงของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
68 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์