ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นงเยาว์ เนาวรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชาติพันธุ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านขอบด้ง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
2 การมีส่วนร่วมของสมาชิก ในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
3 การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ความเป็นผู้หญิงดีของชนชาติพันธุ์ : กรณีศึกษาข้าราชการครูสตรีชาวลีซู ระดับผู้อำนวยการโรงเรียนผู้หนึ่ง
4 การเห็นคุณค่าในตนเองกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ : กรณีศึกษาตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
5 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพสังคมกับวรรณกรรมนักเขียนสตรีของไทยและของจีน : การศึกษาเปรียบเทียบตัวตนผู้หญิงที่ดิ้นรน เพื่อแสวงหาความรักในช่วงรอยต่อเมื่อสังคมเดิมกำลังเข้าสู่สังคมใหม่ ในนวนิยายและเรื่องสั้น ของสุวรรณี สุคนธาและจางไอลีน
6 การติดตามพฤติกรรมทางสังคม หลังการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
7 การจัดการความขัดแย้งในการทำงานด้วยสุนทรียสนทนา
ปี พ.ศ. 2548
8 การพัฒนาแบบวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ปี พ.ศ. 2530
9 ความสัมพันธ์ของระบบการควบคุมแรงงานกับเงื่อนไขการพัฒนาศักยภาพเชิงกลุ่ม ในกระบวนการทำงาน