ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นงลักษ์ ปั้นลาย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ 3
2 รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ 3
3 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 3
4 สุวิมล ถนอมทรัพย์ 3
5 นัฐภัทร์ คำหล้า 3
6 นิภาภรณ์ พรรณรา 3
7 สุมนา จำปา 3
8 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 3
9 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
10 อารีรัตน์ พระเพชร 3
11 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
12 กาญจนา วาระวิชนี 3
13 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 3
14 เยาวภา เต้าชัยภูมิ 3
15 ชูชาติ บุญศักดิ์ 3
16 สุดารัตน์ โชคแสน 3
17 จารุศักดิ์ เขนยทิพย์ 3
18 อรนุช เกษประเสริฐ 3
19 สันติ พรหมคำ 3
20 นภาพร คำนวณทิพย์ 2
21 สมควร คล้องช้าง 2
22 เจิม จาประโคน 2
23 เนติรัฐ ชุมสุวรรณ 2
24 ทัศนีย์ บุตรทอง 2
25 อนันต์ ทองภู 2
26 วนิดา โนบรรเทา 2
27 แววตา พลกุล 2
28 ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ 2
29 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
30 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 2
31 ปรีชา กาเพ็ชร 2
32 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 2
33 ปัทมกร พงวาเรศ 2
34 พรพรรณ สุทธิแย้ม 2
35 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 2
36 ดาวรุ่ง คงเทียน 2
37 วัลลีย์ อมรพล 2
38 วิลัยรัตน์ แป้นแก้ว 1
39 สุมนา งามผ่องใส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 543 3