ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นงนุช อังยุรีกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวพร ผาสุก 6
2 สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์ 5
3 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 4
4 บัณฑิต ชัยวิชญชาติ 4
5 จารึก สิงหปรีชา 3
6 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 3
7 เพ็ญขวัญ ชมปรีดา 3
8 ณิธิชา ธรรมธนากูล 3
9 ศิริรัตน์ สอ้าง 2
10 ชนนิภา มหาพัฒนไชย 2
11 นฤมล หลวงใจ 2
12 สุธิพันธ์ วรรณชาติ 2
13 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 2
14 วิษณุ อรรถวานิช 2
15 สมพร อิศวิลานนท์ 2
16 อัมพร น้อยแสง 2
17 สายทิพย์ โสรัตน์ 2
18 ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล 2
19 สาริมา สุนทรารชุน 2
20 วารุณี ธนะแพสย์ 2
21 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 2
22 สุมาลี สันติพลวุฒิ 2
23 กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย 2
24 จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ 2
25 สมหมาย อุดมวิทิต 2
26 ตรียนาถ หัตถประดิษฐ์ 1
27 สุภาพร เปี้ยทา 1
28 ปิยนุช ประกอบกิจ 1
29 ปรารถนา ม่วงงาม 1
30 ยืน ภู่วรวรรณ 1
31 สมชาย นำประเสริฐชัย 1
32 ศศิวิมล สุขบท 1
33 รวิสสาข์ สุชาโต 1
34 ยวงเพชร อิฐรัตน์ 1
35 กฤชอร นิ่มละมัย 1
36 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
37 เอื้อ สิริจินดา 1
38 นุชนาถ มั่งคั่ง 1
39 ศุภชาติ สุขารมณ์ 1
40 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
41 วินัย พุทธกูล 1
42 เดชรัต สุขกำเนิด 1
43 ปิติ กันตังกุล 1
44 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
45 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
46 นางสาว ยวงเพชร อิฐรัตน์ 1
47 สุวรรณา สายรวมญาติ 1
48 นางสาวสายทิพย์ โสรัตน์ 1
49 ธงชัย สุวรรณสิชณน์ 1
50 พรธิภา องค์คุณารักษ์ 1
51 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 1
52 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 1
53 โสภิณ ทองปาน 1
54 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 1
55 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
56 ดร. อมรา อมรา ชินภูติ 1
57 กุลภา สุพงษ์พันธุ์ กุลดิลก 1
58 โสมสกาว เพชรานนท์ 1
59 สยุมพร โยธาสมุทร 1
60 ศวพร ศุภผล 1
61 รสดา เวษฎาพันธุ์ 1
62 ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร 1
63 นางสาวขนิษฐา พงษ์สุชาติ 1
64 ดร.สุทธิจิตต์ เชิงทอง 1
65 นส.สายทิพย์ โสรัตน์ 1
66 นายสุดเขตต์ นาคะเสถียร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2556 2
3 2555 4
4 2554 3
5 2553 1
6 2551 3
7 2550 6
8 2549 5
9 2546 2
10 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การวิเคราะห์การลงทุนทางการเงินและระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกทดแทนของสวนปาล์มน้ำมันขนาดเล็ก จังหวัดกระบี่
ปี พ.ศ. 2556
2 สัตว์น้ำหลักแ่ห่งคุณค่าชีวิตและชุมชนของอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี
3 โอกาสและอุปสรรคของการค้าผลไม้ ระหว่างไทย อินโดนีเซีย ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2555
4 การประเมินความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2554 เพื่อการฟื้นฟู กรณีศึกษาสวนส้มโอสายพันธุ์ที่ได้สินค้าคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
5 การผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อผลิตขนมปังและขนมอบเชิงพาณิชย์
6 การผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อผลิตขนมปังและขนมอบเชิงพาณิชย์
7 ธุรกิจบริการรับจ้างเกี่ยวข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2554
8 ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
9 การวิเคราะห์การส่งออกยางธรรมชาติของไทยไปยังประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญ
10 ห่วงโซ่คุณค่าของการบริการอาหารโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2553
11 การศึกษาวิเคราะห์การกำหนดเรื่องพริกแห้งเป็นมาตรฐานฯบังคับ
ปี พ.ศ. 2551
12 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
13 การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของโครงการหลวง
14 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับปริญญาตรีของคณะเกษตร มก.
ปี พ.ศ. 2550
15 การพัฒนาเศรษฐกิจส้มโอของภาคเหนือ
16 เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดส้มโอในภาคกลาง
17 โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีเป้าหมายสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ : การวิจัยพื้นฐานจังหวัดแพร่
18 เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดส้มโอในภาคกลาง
19 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตำบลเขาเจียก จังหวัดพัทลุง
20 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งและกุ้งแปรรูปของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
21 การตลาดปูนิ่มเพื่อการขยายโอกาสการส่งออกปูนิ่ม
22 โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความเข้มแข็งเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
23 โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีเป้าหมายสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ: การวิจัยพื้นฐานจังหวัดแพร่
24 โครงการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
25 การตลาดปูนิ่มเพื่อการขยายโอกาสการส่งออกปูนิ่ม
ปี พ.ศ. 2546
26 การประเมินผลโครงการเร่งรัดการกระจายพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี
27 เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดมะละกอ