ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นงนุช ปรมาคม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอมอร อังสุรัตน์ 18
2 จุฬารัตน์ วัฒนะ 17
3 วราวุธ ขันติยานันท์ 10
4 ประสพ พรหมมา 8
5 รพี ดอกไม้เทศ 5
6 ไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี 5
7 ชัชชัย แก้วสนธิ 5
8 ศานิต เก้าเอี้ยน 5
9 ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ 4
10 มานิต ลาเกลี้ยง 4
11 เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ 4
12 พัฒนา อนุรักษ์พงศธร 4
13 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 4
14 ประเสริฐ อังสุรัตน์ 4
15 ทรง กลิ่นประทุม 3
16 ณัฐฤพงศ์ ภูบัวเพชร 3
17 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 3
18 จำเริญ สันตุฎฐีกุล 3
19 คนึงรัตน์ คำมณี 2
20 เกษมสันต์ สกุลรัตน์ 2
21 จิรัฐินาฏ ถังเงิน 2
22 อัจฉรา ปทุมนากุล 2
23 เดชรัต สุขกำเนิด 2
24 นภาภรณ์ พรหมชนะ 2
25 วาสนา วงษ์รัตน์ 2
26 วินัย พุทธกูล 1
27 กฤติยาภรณ์ สำราญพัฒน์ 1
28 ทิพย์วดี อรรถธรรม 1
29 ธันวา จิตต์สงวน 1
30 นายสุวิทย์ ถาวรวงษ์ 1
31 นายวุฒินันท์ จินตการนนท์ 1
32 นายรัฐมน วัฒนาทร 1
33 อาคเนย์ บุญเลิศ 1
34 นางอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์ 1
35 อธิพจน์ จันทร์กลิ่น 1
36 ศิรส ทองเชื้อ 1
37 นุชฤดี มีประเสริฐ 1
38 จิรนันท์ อุ้ยมาก 1
39 พัชรา โสดาวงศ์ 1
40 นวลพักตร์ ปาวสง่า 1
41 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
42 วันทนีย์ วิชชุประเสริฐ 1
43 นิชภา สุทธิรักษ์ 1
44 นริศรา อินทะสิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 2
3 2552 4
4 2551 6
5 2550 1
6 2549 2
7 2545 2
8 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประเมินทางเทคนิคในการผลิตไหมเชิงการค้าเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
2 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกข้าวของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านครอบครัวผาสุกด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
4 การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนเลี้ยงปลาทองในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2552
5 การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2551
6 การประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดสระแก้ว
7 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
8 การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตข้าวเปรียบเทียบพื้นที่ที่มีปฏิบัติการฝนหลวงและไม่มีปฏิบัติการฝนหลวง ในเขตลุ่มน้ำโตนเลสาป จังหวัดสระแก้ว
ปี พ.ศ. 2551
9 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มน้ำภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
10 การประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา : ผลได้ทางเศรษฐกิจการทำฝนลุ่มนำโตนเลสาปจังหวัดสระแก้ว
11 ระบบธุรกิจการเกษตรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรที่อยู่ในเขตและนอกเขตปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดนครราชสีมา
12 ผลของการทำฝนหลวงต่อการผลิตอ้อยของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา
13 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกมันสำปะหลังในและนอกเขตพื้นที่ฝนหลวง
14 วิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตผักสลัดอินทรีย์ในจังหวัดนครราชสีมา ปีการผลิต 2550
ปี พ.ศ. 2550
15 การวิเคราะห์การลงทุนติดตั้งหัวจ่ายน้ำมันไบโอดีเซลในสถานีบริการน้ำมันของ ปตท
ปี พ.ศ. 2549
16 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย
17 โครงการวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงในปีงบประมาณ 2549
ปี พ.ศ. 2545
18 การวิเคราะห์ระบบธุรกิจการเกษตรข้าวของจังหวัดลพบุรี
19 การวิเคราะห์ระบบธุรกิจการเกษตรข้าวของจังหวัดลพบุรี