ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นคเรศ รังควัต
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นคเรศ รังควัต,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงรายและพะเยา
2 การใช้สื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงรายและพะเยา
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลกระทบด้านการผลิตข้าวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน จังหวัดเชียงใหม่
4 ผลกระทบด้านการผลิตข้าวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2557
5 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในภาคเหนือตอนบน
6 การใช้สื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2556
7 การวิเคราะห์ความยั่งยืนของระบบเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่: การปลูกยางพาราเป็นพืชหนึ่งในระบบ
ปี พ.ศ. 2555
8 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษา บ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอ แม่ทา จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2554
9 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
10 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
11 การมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
12 ผลกระทบการเปิดให้บริการร้านเกมส์ที่ตั้งอยู่รอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 ผลกระทบการเปิดให้บริการร้านเกมส์ที่ตั้งอยู่รอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2552
14 การจัดการฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศกับการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนไทยกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
15 การจัดการฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศกับการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนไทยกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ปี พ.ศ. 2551
16 ผลกระทบโครงการ Contract Farming จังหวัดตาก ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง และการใช้ Multimedia ส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการ
17 ผลกระทบโครงการ Contract Farming จังหวัดตาก ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง และการใช้ Multimedia ส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการ
18 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อและการใช้ประโยชน์จากการอ่านนิตยสารคู่สร้างคู่สม ของผู้อ่านในจังหวัดเชียงใหม่
19 อิทธิพลของสื่อลามกที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ ของนักศึกษากลุ่มอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
20 ผลกระทบโครงการ Contract Farming จังหวัดตาก ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง และการใช้ Multimedia ส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการ
ปี พ.ศ. 2549
21 อิทธิพลของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
ปี พ.ศ. 2548
22 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน
23 การศึกษาเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้านภาคเหนือตอนบน
24 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน
25 การศึกษาเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้านภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2544
26 ผลของการใช้เทคนิคการดำเนินเรื่องผ่านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CD-ROM) ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
27 ผลของการใช้เทคนิคการดำเนินเรื่องผ่านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CD-ROM) ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2542
28 ผลของเทคนิคการนำเสนอในรายการวิดีทัศน์ต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร
29 ผลของเทคนิคการนำเสนอในรายการวิดีทัศน์ต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2540
30 ผลของเทคนิคการนำเสนอในรายการวิดีทัศน์ ต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2537
31 มูลเหตุของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2535
32 อิทธิพลของเทคนิค การดำเนินเรื่องที่แตกต่างกัน ในการผลิตสไลด์ ต่อการเรียนรู้ของเกษตรกร