ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นคร ทิพยาวงศ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ในการอบข้าวแต๋น
ปี พ.ศ. 2557
2 การแตกตัวของน้ำมันดินเบาช่วยโดยพลาสมาในเตาปฏิกรณ์ ไกลดิงอาร์ค
ปี พ.ศ. 2556
3 การกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำมันผสมดีเซล-น้ำมันพืชดิบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่ใช้เป็นเครื่องปั่นไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2554
4 พลังงานหมุนเวียนจากการแปลงสภาพชีวมวลเชิงเคมีความร้อน
ปี พ.ศ. 2553
5 Performance Evaluation of a Particle Audit Device (PAD) for Quality Control in Hard Disk Assembly
6 พลังงานหมุมเวีนจากการแปลงสภาพชีวมวลเชิงเคมีความร้อน
7 โครงการพลังงานหมุนเวียนจากการแปลงสภาพชีวมวลเชิงเคมีความร้อน
8 การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแขวนลอยในอากาศแบบใช้หลักการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้าระดับการทดสอบภาคสนาม
9 เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตสำหรับการกำจัดอนุภาคไอเสียจากเตาเผาชีวมวล
10 การผลิตไบโอดีเซลแบบกึ่งต่อเนื่องจากกระบวนการทรานเอสเตอริฟิเคชั่น ของน้ำมันสบู่ดำที่มีการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ
11 พลังงานหมุนเวียนจากการแปลงสภาพชีวมวลเชิงเคมีความร้อน
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแขวนลอยในอากาศแบบใช้หลักการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้าระดับการทดสอบภาคสนาม
13 การแยกคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซชีวภาพ โดยการดูดซับด้วยของเหลวในคอลัมน์อัดตัว
14 การผลิตไฮโดรเจนจากชีวมวลในเตาปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง
ปี พ.ศ. 2551
15 การวิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องอัดประจุโคโรนาแบบเข็ม สำหรับการวัดขนาดละอองลอย
16 การพัฒนาหัวเผาพลาสมาความร้อน สำหรับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2550
17 การประเมินปัจจัยของช่องเปิดที่มีผลต่อลักษณะการไหลของอากาศสำหรับการระบายอากาศแบบธรรมชาติภายในห้องเรียน
18 การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแขวนลอยในอากาศแบบใช้หลักการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้า
19 การประเมินปัจจัยของช่องเปิดที่มีผลต่อลักษณะการไหลของอากาศสำหรับการระบายอากาศแบบธรรมชาติภายในห้องเรียน
20 การประเมินปัจจัยของช่องเปิด ที่มีผลต่อลักษณะการไหลของอากาศ สำหรับการระบายอากาศแบบธรรมชาติภายในห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2549
21 การวิเคราะห์คุณลักษณ์ทางเคมีและทางกายภาพของอนุภาคจุลสารในอากาศ
22 โครงการพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแขวงลอยในอากาศแบบใช้หลักการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2548
23 การออกแบบและสร้างระบบนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่สำหรับการผลิตน้ำร้อนป้อนหม้อไอน้ำ
ปี พ.ศ. 2546
24 การพัฒนาวิธีการควบคุมการปนเปื้อนจากอนุภาคจุลสารสำหรับห้องสะอาดในอุตสาหกรรมและโรงพยาบาล
25 การวิเคราะห์คุณลักษณะทางเคมีและทางกายภาพของอนุภาคจุลสารในอากาศ
26 การพัฒนาวิธีการควบคุมการปนเปื้อนจากอนุภาคจุลสารสำหรับห้องสะอาด ในอุตสาหกรรมและโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2545
27 การประเมินการสึกหรอของเครื่องที่ใช้งานยาวนานโดยใช้นำมันปาล์มผสมดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
28 โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้น้ำมันพืชในเครื่องยนต์ดีเซล
29 การประเมินการปล่อยมลพิษและการสึกหรอของเครื่องยนต์ในสภาวะใช้งานโดยใช้น้ำมันผสมดีเซลชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2544
30 การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการฝังตัวของอนุภาคมวลสารขนาดเล็กในระบบทางเดินหายใจ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 Gasification of cashew nut shells for thermal application in local food processing factory
32 Simulation of flow and thermal comfort zones in a Thai state school classroom
33 Passion fruit seed oil as alternative feedstock for biodiesel production via transesterification
34 Development of a PM2.5 sampler with inertial impactor for airborne particulate matter sampling
35 Continuous flow transesterification of crude jatropha oil with microwave irradiation
36 Clean energy from gasification of biomass for sterilization of mushroom growing substrates
37 Conversion of bamboo to sugars by dilute acid and enzymatic hydrolysis
38 Microwave assisted extraction and characterization of lipids from spirogyra algae