ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีราภรณ์ พรหมอนันต์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ธีรภรณ์ พรหมอนันต์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเตรียมและการใช้วัสดุผสมซุปเปอร์แอบซอร์แบนซ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีนาโนซีโอไลต์โซเดียมเอกซ์เป็นตัวควบคุมในการปลดปล่อยปุ๋ย
2 การเตรียมและการใช้วัสดุผสมซุปเปอร์แอบซอร์แบนซ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีนาโนซีโอไลต์โซเดียมเอกซ์เป็นตัวควบคุมในการปลดปล่อยปุ๋ย
3 การทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่สังเคราะห์ด้วยวิธีไมโครเวฟเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง
4 การสกัดโลหะหนักจากสีเคลือบเซรามิกเหลือทิ้งโดยวิธีการสกัดด้วยพอลิเมอร์ลอกแบบวัฏภาคของแข็งเพื่อใช้สำหรับการสังเคราะห์โลหะตัวเร่งปฏิกิริยา
ปี พ.ศ. 2557
5 การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คาลาดเครื่อนของนักศึกษาที่ทำข้อเสบอในรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 เรื่อง สมบัติของก๊าซ
6 การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของนักศึกษาในรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 ภาคเรียนที่ 2 /2556
7 การสกัดโลหะหนักจากสีเคลือบเซรามิกเหลือทิ้งโดยวิธีการสกัดด้วยพอลิเมอร์ลอกแบบวัฏภาคของแข็งเพื่อใช้สำหรับการสังเคราะห์โลหะตัวเร่งปฏิกิริยา
ปี พ.ศ. 2556
8 การสังเคราะห์และหาประสิทธิภาพของพอลิเมอร์ลอกแบบในการดักจับโลหะหนักในน้ำชะขยะ
ปี พ.ศ. 2555
9 การพัฒนากระบวนการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ
10 การศึกษาฤทธิ์ทางขีวภาพของสารสกัดจากสมุนไพรและพืชในท้องถิ่นเพื่อยับยั้งเชื้อรา Pyricularia oryzae พื้นที่อำเภอแม่ทะ ที่ก่อให้เกิดโรคในข้าว (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2554
11 การศึกษาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านกล้วยแพะและหมู่บ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
12 การผลิตเครื่องดื่มชนิดชงจากผลิตภัณฑ์ลำใยต้านอนุมูลอิสระ