ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระ อาชวเมธี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ธีระ อาขวเมธี
- ธีระ อาชาวเมธี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2550 1
3 2547 1
4 2538 1
5 2533 1
6 2529 1
7 2519 7
8 2518 5
9 2517 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การวิเคราะห์ข้อสอบและการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ : การวิเคราะห์พหุระดับ
ปี พ.ศ. 2550
2 บทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยาโรงเรียนตามการรับรู้ของนิสิตปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2547
3 การพัฒนากระบวนการจัดทำแฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแบบเต็มรูปในโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
ปี พ.ศ. 2538
4 การเก็บข้อมูลการเรียนคู่สัมพันธ์โดยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2533
5 สามมิติของการวิจัยเชิงประจักษ์
ปี พ.ศ. 2529
6 สามมิติของการวิจัยเชิงประจักษ์
ปี พ.ศ. 2519
7 การใช้ "วิธีการโคลซ" เพื่อเปรียบเทียบ "สาระ" ในตัวอักษรภาษาไทย ระหว่างตำแหน่งต่างกันในคำ
8 กลวิธีการจำในการเรียนคำศัพท์วิชาการทางชีววิทยา
9 การโอนการเรียนรู้ในการเรียนอักษรไทยที่คล้ายกัน
10 ผลของแบบการเสนอตัวอักษรภาษาอังกฤษต่อการเรียนรู้ของเด็ก
11 การโอนการเรียนรู้ในการเรียนอักษรอังกฤาที่คล้ายกัน
12 การใช้ "วิธีการโคลซ" เพื่อเปรียบเทียบ "สาระ" ในตัวอักษรภาษาอังกฤษ ระหว่างตำแหน่งต่างกันในคำ
13 การเปรียบเทียบการจำแบบโลไซ, แบบจัดระเบียบ และแบบอิสระของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2518
14 ความคล้ายคลึงของคำตอบสนองทางกายภาพ เสียงและความหมายในการเรียนคำโยงคู่
15 อิทธิพลของรูปภาพที่มีต่อการระลึกคำโดยเสรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น
16 กายมิติและโสตมิติของสิ่งเร้าในการเรียนมโนทัศน์
17 อิทธิพลของการสลับสีตัวอักษรและคำต่อความเร็ว และความเข้าใจในการอ่าน
18 รหัสตามกำหนดของคำเร้าในการเรียนคำโยงคู่
ปี พ.ศ. 2517
19 พัฒนาการของวากยสัมพันธ์และมโนสัมพันธ์ ในการเรียนคำโยงคู่
20 พัฒนาการของการใช้ลักษณนามภาษาไทย ของนักเรียนจังหวัดน่าน
21 พัฒนาการของการใช้ลักษณนามภาษาไทย ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22 ค่านิยมทางสังคมของนักเรียนชาวเขาในจังหวัดเชียงราย น่าน และตาก
23 ค่านิยมทางศาสนาของนักเรียนชาวเขาในจังหวัดเชียงราย น่านและตาก