ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีระพร อุวรรณโณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ธีรพร อุวรรณโณ
- ธีระพร อุวรรณโณ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 8
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
3 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 6
4 พรรณระพี สุทธิวรรณ 5
5 สุภาพรรณ โคตรจรัส 5
6 เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ 5
7 ชนิตา รักษ์พลเมือง 4
8 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 4
9 คัดนางค์ มณีศรี 4
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 3
11 นงลักษณ์ ศรีบรรจง 2
12 สุวิชชา สุทธิธรรม 2
13 ปิยฉัตร ไตละนันทน์ 2
14 จตุพร นุตะศะริน 2
15 นฤษมา วิมานรัตน์ 2
16 สุมาลัย พวงเกตุ 2
17 ชนัดดา ภูหงษ์ทอง 2
18 ปิยพร แสงแก้ว 2
19 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 2
20 ชัยพร วิชชาวุธ 2
21 กุลชนา ช่วยหนู 2
22 ไพเราะ แก้วเนย 2
23 อภิญญา ปุญญฤทธิ์ 1
24 ธนรักษ์ คุณศรีรักษ์สกุล 1
25 จรุงกุล บูรพวงศ์ 1
26 มันทนา สิริรัตโนภาส 1
27 นิตย์กุล อรรถนุพรรณ 1
28 ภาณี อัครธรรม 1
29 นุชลี อุปภัย 1
30 เรวดี วัฒฑกโกศล 1
31 มนัส จินตนะดิลกกุล 1
32 อรอนงค์ พิณธุรักษ์ 1
33 บุญชัย เจริญลาภดิลก 1
34 สมสมร สิงหเสนี 1
35 เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว 1
36 ภิสสรา อุมะวิชนี 1
37 สุชาดา ชำนาญกูล 1
38 โสพิน อมรจิตรานนท์ 1
39 วรัญญา เวโรจน์ 1
40 ปัทมา จิตรศรีสวัสดิ์ 1
41 ขวัญใจ นัคราเรือง 1
42 พจนา วิไลกิจ 1
43 ทิพย์นภา หวนสุริยา 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
45 ประสูต หรุ่นวงศ์มาศ 1
46 นิตยา รัตนพิชิต 1
47 คัคนางค์ มณีศรี 1
48 สรณะ วินิจฉัยกุล 1
49 ชุติมา ชัยธชวงค์ 1
50 มันทนา เกวียนสูงเนิน 1
51 นันทพร เกรียงศักดิ์โอภาส 1
52 สาริณี วิเศษศร 1
53 จุฬาลักษณ์ เชาว์สุวรรณกิจ 1
54 ก้อนทอง นนทรีย์วีระชัย 1
55 อรพรรณ ภารพบ 1
56 อัจฉริยา เลิศอนันต์วรกุล 1
57 กรรณิการ์ นุ่มไทย 1
58 สินีนาฏ หงษ์ระนัย 1
59 พรพรรณ สิกขมาน 1
60 ทิพย์วัลย์ สุทิน 1
61 พัชรี ศุภดิษฐ์ 1
62 อัจฉราพร สุวรรณฑล 1
63 วิภาพรรณ จีระธัญญาสกุล 1
64 นิตยาพร สารีบุตร 1
65 นภาพร จึงพัฒนาปรีชา 1
66 ประณีตา ศิลปนภาพร 1
67 จรรจา นาคะรัต 1
68 ถาวร แซ่ตั้ง 1
69 นันทิกา พรหมนาม 1
70 สมสุข ติลกสกุลชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 10
3 2552 4
4 2551 5
5 2549 5
6 2548 3
7 2547 3
8 2546 2
9 2545 5
10 2544 2
11 2543 2
12 2540 2
13 2539 3
14 2538 3
15 2534 6
16 2533 1
17 2530 2
18 2529 3
19 2528 4
20 2527 3
21 2525 2
22 2523 1
23 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของการคุกคามจากภาพในความคิด การเห็นคุณค่าในตนเอง และรูปแบบการอนุมานสาเหตุต่อผลงานด้านคณิตศาสตร์ในนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2553
2 การทำนายความไม่สอดคล้องระหว่างเจตคติต่อกลุ่มทางการเมืองในประเทศไทยที่วัดโดยตรงกับที่วัดโดยนัย ด้วยตัวแปรการกำกับการแสดงออกของตนและบุคลิกภาพแบบเมคคิเวลเลียน
3 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบของผู้นำต่อผลงาน ความไว้วางใจในตัวผู้นำและความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผู้ตาม โดยมีความเป็นผู้นำแบบนักปฏิรูปของผู้นำเป็นตัวแปรส่งผ่าน
4 อิทธิพลของรูปแบบภาวะผู้นำและสถานการณ์ความขัดแย้งต่อรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของตำรวจชั้นสัญญาบัตรจากสถานีตำรวจนครบาล
5 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุอิงทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของพฤติกรรมการสมัครเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 การทำนายความชื่นชอบงานโฆษณาที่วางกรอบสารต่างกันจากความเป็นปัจเจกนิยม-คติรวมหมู่โดยมีเป้าหมายการควบคุมของบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน
7 การทำนายความไม่สอดคล้องระหว่างเจตคติต่อกลุ่มทางการเมืองในประเทศไทยที่วัดโดยตรงกับที่วัดโดยนัย ด้วยตัวแปรการกำกับการแสดงออกของตนและบุคลิกภาพแบบแมคคิเวลเลียน
8 การทำนายความชื่นชอบงานโฆษณาที่วางกรอบสารต่างกันจากความเป็นปัจเจกนิยม-คติรวมหมู่โดยมีเป้าหมายการควบคุมของบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน
9 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบของผู้นำต่อผลงาน ความไว้วางใจในตัวผู้นำ และความคาดหวังที่จะเติบโตในงานของผู้ตาม โดยมีความเป็นผู้นำแบบนักปฏิรูปของผู้นำเป็นตัวแปรส่งผ่าน
10 อิทธิพลของรูปแบบภาวะผู้นำและสถานการณ์ความขัดแย้งต่อรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของตำรวจชั้นสัญญาบัตรจากสถานีตำรวจนครบาล
11 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุอิงทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของพฤติกรรมการสมัครเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2552
12 โมเดลเชิงสาเหตุของการปฎิบัติงานแบบกลุ่ม : อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ส่งผ่านความรู้เกี่ยวกับการทำงานแบบกลุ่ม บุคลิกลักษณะผัดวันประกันพรุ่ง และปฏิสัมพันธ์
13 อิทธิพลของความต้องการทางปัญญา และความสอดคล้องของข้อความเตือนกับภาพโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ต่อการประเมินคุณภาพและเจตคติต่อชิ้นงานโฆษณาเบียร์
14 โมเดลเชิงสาเหตุของการปฏิบัติงานแบบกลุ่ม : อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ส่งผ่านความรู้เกี่ยวกับการทำงานแบบกลุ่มบุคลิกลักษณะผัดวันประกันพรุ่ง และปฏิสัมพันธ์
15 อิทธิพลของความต้องการทางปัญญา และความสอดคล้องของข้อความเตือนกับภาพโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ต่อการประเมินคุณภาพและเจตคติต่อชิ้นงานโฆษณาเบียร์
ปี พ.ศ. 2551
16 ความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสุขเชิงอัตวิสัยในเกษตรกร
17 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของการอธิบายและความสุขเชิงอัตวิสัยของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 อิทธิพลของการเปรียบเทียบทางสังคมและรายได้ต่อความสุขเชิงอัตวิสัย
19 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของการอธิบาย และความสุขเชิงอัตวิสัยของนิสิต ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 ความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับความสุขเชิงอัตวิสัยในเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2549
21 พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และการแสวงหาการสัมผัสของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี : การศึกษาตามแนวรูปแบบบูรณาการของการเปลี่ยนพฤติกรรม
22 อิทธิพลของการกำกับการแสดงออกของตนและการคุมคามจากภาพในความคิดต่อผลงานด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
23 ผลของการสนับสนุนทางสังคมและความเด่นชัดของกลุ่มต่อการลดความไม่คล้องจองของพฤติกรรมการช่วยเหลือ
24 การทำนายความพึงพอใจในงาน และความผูกพันทางจิตใจต่อองค์การจากภาวะผู้นำแบบนักปฏิรูป โดยมีความชอบพอผู้นำเป็นตัวแปรส่งผ่าน
25 วัฒนธรรม เพศ และรูปแบบการจัดการกับความขัดแย้ง : การเปรียบเทียบระหว่างนิสิตนักศึกษาไทยและอเมริกัน
ปี พ.ศ. 2548
26 ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาการสัมผัส ความก้าวร้าวและความปรารถนาในการใช้สื่อที่รุนแรงเพื่อความบันเทิงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
27 ปัจจัยทางสังคม-จิตวิทยา และลักษณะทางประชากรที่เกี่ยวข้องกับชาตินิยมของผู้บริโภค
28 การทดสอบการเชื่อมโยงโดยนัย : วิธีใหม่ในการวัดเจตนาคติและปัญญาทางสังคม เมื่อประยุกต์ใช้ในสถานการณ์กลุ่มที่มีองค์ประกอบความเป็นกลุ่มน้อยที่สุด
ปี พ.ศ. 2547
29 อิทธิพลของกลุ่มที่มีองค์ประกอบความเป็นกลุ่มน้อยที่สุดต่อความลำเอียง ระหว่างกลุ่มที่วัดโดยตรงและโดยนัยและการประเมินคุณภาพผลงาน ของสมาชิกกลุ่มตนและกลุ่มอื่นในผู้ที่มีความต้องการทางปัญญาสูงและต่ำ
30 ผลของการลิดรอนเสรีภาพกับความสำนึกในตนเองแบบบุคคลต่อปฏิกิริยาทางจิต
31 การทำนายผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม โดยการประเมินความเป็นผู้นำนักปฏิรูป และความเป็นผู้นำนักแลกเปลี่ยน
ปี พ.ศ. 2546
32 ผลของอารมณ์ ความเกี่ยวข้องส่วนบุคคล และคุณภาพของข้อโต้แย้งต่อการตอบสนองต่อสารโน้มน้าวใจ
33 รูปแบบความผูกพันกับการอนุมานสาเหตุการกระทำ ของตนเองและผู้อื่นในสถานการณ์ทางลบ
ปี พ.ศ. 2545
34 ผลของความชอบความคงเส้นคงวาและการรับรู้ความมีอิสระ ในการเขียนเรียงความต่อต้านเจตคติต่อความไม่คล้องจองของปัญญา
35 ผลของสารขู่และความชอบความคงเส้นคงวาต่อปฏิกิริยาทางจิต
36 ผลของวิธีการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจต่อเจตคติ ความเชื่อ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม เจตนา และพฤติกรรมของมารดา ที่เจตนาจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือเลี้ยงลูกด้วยนมผสม
37 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัย
38 บทปริทัศน์บทความเรื่อง ลักษณะการวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ที่สามารถชี้นำการพัฒนาบุคคลอย่างครบวงจร
ปี พ.ศ. 2544
39 การทดลองภาคสนามเกี่ยวกับความแตกต่างทางเพศในพฤติกรรมการช่วยเหลือจำแนกตามทักษะในการให้ความช่วยเหลือของแต่ละเพศ
40 ความไวต่อการโน้มน้าวใจทางอารมณ์ความรู้สึก และทางปัญญาของเจตคติที่มีพื้นฐานทางอารมณ์ความรู้สึก และทางปัญญา
ปี พ.ศ. 2543
41 อิทธิพลของความต้องการทางปัญญา คุณภาพของสาร และความดึงดูดใจของภาพประกอบ ที่มีต่อเจตคติต่อชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์และองค์การผู้โฆษณา
42 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
43 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อว่าโลกนี้มีความยุติธรรม กับความรู้สึกที่ดีเชิงอัตวิสัยของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44 ผลของการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจสามแบบต่อการเปลี่ยนเจตคติ ความเชื่อ เจตนา และพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่ ในการเซ็นชื่อเข้าหน่วยรักษาผู้ติดบุหรี่
ปี พ.ศ. 2539
45 อิทธิพลของความเกี่ยวข้องส่วนบุคคล ความน่าเชื่อถือของแหล่งและคุณภาพของข้อโต้แย้ง ที่มีต่อเจตคติต่อการใช้เข็มขัดนิรภัย
46 ผลของความต้องการทางปัญญา คุณภาพของสาร และความยากง่ายในการอ่านของลายมือต่อเจตคติต่อเรียงความ
47 การเข้าถึงเจตคติต่อการบริโภคสินค้าไทย ภายหลังกระบวนการการรับรู้ตนเองและการเสริมความมั่นคงของเจตคติ
ปี พ.ศ. 2538
48 การทดลองภาคสนามเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเพศในพฤติกรรมการช่วยเหลือ
49 อิทธิพลของการกำกับการแสดงออกของตน ตัวแปรแหล่งและคุณภาพของข้อโต้แย้งที่มีต่อการประเมินสินค้า
50 การสำรวจความเชื่อ เจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม เจตนา และพฤติกรรมการบริจาคโลหิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ปี พ.ศ. 2534
51 ความเชื่อเกี่ยวกับความยุติธรรมที่เกิดจากผลกรรมตามสนองตามทฤษฎีของพีอาเจต์ของเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี
52 ผลของการเสนอความน่ากลัว การให้คำแนะนำอย่างละเอียดโดยใช้วีดิทัศน์ และการให้เอกสารแนะนำต่อความเชื่อด้านสุขภาพ ความตั้งใจที่จะปฏิบัติและความรู้เกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี
53 การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล และความพึงพอใจในงานของพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่มีอายุ ตำแหน่ง และระดับการศึกษาแตกต่างกัน
54 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและการรับรู้สภาพการปฏิบัติงาน ของผู้จัดการสาขาธนาคารออมสิน
55 การทำนายความพึงพอใจในงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นบริษัทการ บินไทย จำกัด ด้วยคะแนนการกำกับการแสดงออกของตน
56 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของการอธิบาย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
57 การสำรวจความเชื่อ เจตคติ เจตนา และพฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือสายอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร ตามแนวทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล
ปี พ.ศ. 2530
58 การเปรียบเทียบรูปแบบของฟิชไบน์กับรูปแบบของทรัยแอนดิส ในการศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของครูและผู้นำท้องถิ่น ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 28 ธันวาคม 252
59 ลักษณะของชายและหญิงในปัจจุบันและลักษณะที่พึงปรารถนาของชายและหญิง ตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
60 การทำนายพฤติกรรมการเลือกสมัครสอบเข้าเรียนต่อคณะวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
61 ผลของการลิดรอนเสรีภาพที่มีต่อการต่อต้านทางจิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
62 การทำนายและการทำความเข้าใจ เจตนาและพฤติกรรมการให้นมบุตรของมารดา ตามแนวทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล
ปี พ.ศ. 2528
63 ผลของตัวแบบสัญลักษณ์ที่มีต่อพฤติกรรมเอื้อเฟื้อ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
64 ปฏิกิริยาจริยธรรมของนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของผู้อื่น
65 ปฏิกิริยาจริยธรรมของนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อพฤติกรรมทางการเมืองของผู้อื่น
66 ปฏิกิริยาจริยธรรมของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ต่อพฤติกรรมทางสังคมของผู้อื่น
ปี พ.ศ. 2527
67 จริยธรรมชาวกรุงเทพมหานครปัจจุบัน : รายงานผลการวิจัย
68 การทดลองกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับผลของการช่วยตนเองไม่ได้ ที่เกิดจากการเรียนรู้ที่มีต่อความมั่นใจในการทำงานและผลในภายหลัง
69 จริยธรรมชาวกรุงเทพมหานครปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2525
70 ปฏิกิริยาจริยธรรมของนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อพฤติกรรมต่อตนเองของผู้อื่น
71 ปฏิกิริยาจริยธรรมของนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อพฤติกรรมของผู้อื่นที่กระทำต่อสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2523
72 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าทางอารมณ์กับพฤติกรรมการช่วยเหลือ