ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นรินทร์ สังข์รักษา 13
2 จุรีวรรณ จันพลา 8
3 ลุยง วีระนาวิน 6
4 สัมพันธ์ สุกใส 5
5 ศักดิ์ชัย วังทอง 4
6 ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา 4
7 สุวรรณา มานะโรจนานนท์ 2
8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2
9 ทัศนีย์ บัวคำ 2
10 โกวิทย์ พวงงาม 2
11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 2
12 ไม่มีข้อมูล 2
13 วาสนา มะลินิน 2
14 กิตติ ไชยลาภ 2
15 ลุยง ตรัยไชยาพร 2
16 เกศสินี ประทุมสุวรรณ 2
17 ธารทิพย์ ขาวผ่องอำไพ 1
18 นุจรินทร์ พระภูมิ 1
19 เปรมรัศมี ธรรมรัตน์ 1
20 พระมหาระพิน (อภิชาโน) นาคจินวงษ์ 1
21 พระมหาสุวุฒิ วรวิทย์พินิต 1
22 ธนิศร ศรีก๊กเจริญ 1
23 พระปลัดสุวรรณ์ โกวิโท 1
24 ศิวิมล แซ่เล้า 1
25 ยุทธชัย สกุลพฤทธิ์ 1
26 ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 1
27 บุญมี เณรยอด 1
28 Thirasak Unaromlert 1
29 สุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล 1
30 สันติ เกตุมณี 1
31 วันเพ็ญ เนตรประไพ 1
32 พระธนวัฒน์ พรมเลิศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2553 4
4 2552 13
5 2551 1
6 2550 3
7 2542 2
8 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2553
3 ถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าของวิสาหกิจชุมชน เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ในจังหวัดราชบุรี
4 การบริหารจัดการของโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ : กรณีศึกษาโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
5 การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2554-2558)
ปี พ.ศ. 2552
7 ผลดีของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี
8 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
9 การเป็นสมาชิกของสถาบันการเงินชุมชน :
10 ประสิทธิผลการปฎิบัติงานโครงการอย.น้อยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนครปฐม
11 การศึกษาการปฎิบัติงานตามบทบาทของพระวินยาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร
12 การวิเคราะห์คุณค่าของศิลปะหมากรุกไทย
13 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานวัฒนธรรมของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครปฐม
14 การศึกษาปัจจัยที่สงผลต่อพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม
15 การศึกษาผลที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีต่อสุขภาวะทางสังคมของคนในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
16 การวิเคราะห์คุณค่าและการดำรงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน :
17 การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานของสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภายหลังการรับโอนภารกิจ
18 การศึกษาความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อบทบาทการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม
19 ความตั้งใจกระทำพฤติกรรมของผู้รับการบริการพยากรณ์
ปี พ.ศ. 2551
20 การศึกษาคุณภาพชีวิตของสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ : กรณีศึกษาสำนักสงฆ์บ่อเงินบ่อทอง
ปี พ.ศ. 2550
21 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
22 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ /
23 ผลดีของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2542
24 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ส่งผลต่อวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี
25 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ส่งผลต่อวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรี