ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ธีรภาพ เจริญวิริยภาพ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การแพร่กระจายของชนิดและความไวต่อสารกำจัดแมลงในแมลงวันคอกสัตว์เขตภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 นิเวศวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์และนัยยะความเป็นไปได้ในการใช้สารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมแมลงพาหะนำโรค
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลที่มีผลต่อเชื้อพลาสโมเดียมในยุงพาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทย
4 การแยกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียในทางเดินอาหารของยุงพาหนะนำโรคมาลาเรียชนิด Anopheles dirus complex
5 ประสิทธิภาพการเป็นพาหะของยุงก้นปล่องและความไวต่อยาของเชื้อปรสิต.....
6 การศึกษาหาประสิทธิผลของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการไล่ยุงโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นภาคใต้
ปี พ.ศ. 2556
7 การประเมินมุ้งชุบสารเคมีชนิดทนทานต่อยุงลาย
8 ชีววิทยา นิเวศวิทยาและความสำคัญทางด้านระบาดวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
9 Link between diarrhea and dengue: Fecal contamination and dengue mosquito production in household water containers in Southeast Asia
10 Prevalence and epidemiological evaluation of rickettsial pathogens in ectoparasites and rodent populations in Thailand
11 Vectors of Janpanease Encephalitis and GIS for predicting JE in Thailand
12 การตรวจประเมินมุ้งชุบสารเคมีโดยใช้ยุงลาย
13 ชีววิทยา นิเวศวิทยาและความสำคัญทางด้านระบาดวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
14 ชีววิทยา นิเวศวิทยาและความสำคัญทางด้านระบาดวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์ในประเทศไทย
15 โครงการใช้สารไล่-กับดักเพื่อควบคุมยุงลาย
ปี พ.ศ. 2553
16 การตรวจประเมินมุ้งชุบสารเคมีโดยใช้ยุงลาย
17 การตอบสนองการดูดเลือดของยุงและรูปแบบการเข้าออกในการล่าเหยื่อของยุงลายบ้านและยุงก้นปล่องมินิมัสต่อสารที่ใช้ในการควบคุม
ปี พ.ศ. 2552
18 สารกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและชีวสภาพของยุงก้นปล่องมินิมัส พาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
19 สารกระตุ้นการเปลี่ยนพฤติกรรมและชีวสภาพของยุงก้นปล่องมินิมัส พาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
20 มาตรฐานชุดทดสอบการตอบสนองต่อสารเคมีฆ่าแมลงเชิงพฤติกรรมในยุงพาหะนำโรค
ปี พ.ศ. 2544
21 พฤติกรรมหลีกหนีสารเคมีฆ่าแมลงของยุงพาหะนำโรคมาลาเรียชนิดAnopheles minimus complex ในประเทศไทย