ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธิติมา วงษ์ชีรี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทศพร ทองเที่ยง 8
2 ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ 8
3 วาริช ศรีละออง 6
4 อภิรดี อุทัยรัตนกิจ 6
5 เฉลิมชัย วงษ์อารี 6
6 วาสนา มานิช 5
7 สายชล เกตุษา 4
8 ผกาทิพย์ จินตกานนท์ 4
9 อภัชรา เมืองคำ 3
10 พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ 2
11 วัชระ พันธ์ทอง 2
12 กชกร กองแก้ว 2
13 Thitima Wongsheree 2
14 อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์ 2
15 สมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ 2
16 อรรถยา เกียรติสุนทร 2
17 ดาราวรรณ ทองบุตร 2
18 ศราวุฒิ จันทร์แฉล้ม 1
19 วัลลภา บูรณะสุวรรณ์ 1
20 ปิยาภา บุนนาค 1
21 รัฐพล สวัสดี 1
22 ประทักษ์ สวัสดิ์ผล 1
23 ปรีชา รอดอิ่ม 1
24 อิทธิชัย รัตนถาวร 1
25 ไกรศิลา กานนท์ 1
26 สิริพร สีแดง 1
27 วัฒนธรรม ยุทธยงค์ 1
28 อรวรรณ ดวงภักดี 1
29 ผ่องเพ็ญ จิตต์อารีรัตน์ 1
30 ดวงทิพย์ มูลมั่งมี 1
31 วีระชัย แก่นทรัพย์ 1
32 ล้ง ทองสามสี 1
33 สุภาวดี รุจิอาจ 1
34 วิชัย เติมสายทอง 1
35 Prapa Laosomboon 1
36 ปิยทัศน์ ทองไตรภพ 1
37 Jitjumnong Toomsan 1
38 ประภา เหล่าสมบูรณ์ 1
39 ช่อทิพย์ หล่อรุ่งเรือง 1
40 จิตจำนง ทุมแสน 1
41 มยุรี สักทอง 1
42 ทัศนี วิฑูธีรศานต์ 1
43 Mayuree Sukthong 1
44 Thasanee Witoteerasan 1
45 โรจน์ สันจิตร์ 1
46 ชูชาติ บุญสิงห์ 1
47 ประภาศรี ศรีปูณะ 1
48 ธีระพร เหลืองบุตรนาค 1
49 มนัญญา เพียรเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 4
4 2553 2
5 2551 3
6 2548 1
7 2543 6
8 2539 1
9 2538 2
10 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การชักนำการสะสมปริมาณวานิลลินในฝักวานิลลาบ่มโดยเชื้อแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ย่อยสลายเซลลูโลส
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลของโอโซนและน้ำร้อนต่อการเน่าเสีย กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระและสารเคมีตกค้างในผลพริกระหว่างการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2554
3 การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการเกษตรชานเมืองอย่างยั่งยืนเพื่อการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในเขตฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1)
4 ผลของโอโซนและน้ำร้อนต่อการเน่าเสีย
5 การวิจัยพัฒนากระบวนการบ่มในการปรับปรุงคุณภาพของฝักวานิลลา ที่ผลิตในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
6 ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวานิลลินในระหว่างการบ่มฝักวานิลลา
ปี พ.ศ. 2553
7 ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารวานิลลินในระหว่างการบ่มฝักวานิลลา
8 การปรับปรุงวิธีการบ่มฝักวานิลลา :
ปี พ.ศ. 2551
9 ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์และธรรมชาติวิทยา พื้นที่ภาคตะวันตก ปีที่ 3
10 กลไกการเกิดความเสียหายของใบพืชสกุลกะเพราระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
11 ความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหายของเยื่อหุ้มเซลล์และการเกิดอาการสะท้านหนาวของใบพืชสกุลกะเพรา
ปี พ.ศ. 2548
12 เครื่องคัดผลมะม่วงโดยน้ำหนักและขนาด
ปี พ.ศ. 2543
13 การจัดการดินเพื่อลดการเกิดโรคเหี่ยวของขิงจากเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas solanacearum
14 การศึกษาสถานภาพการผลิตมะม่วงในระบบเกษตรอุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี
15 การศึกษาศักยภาพการผลิตเสาวรสในระบบเกษตรอุตสาหกรรม
16 ผลของการจัดการดินเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงประชากรของเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas solanacearam ในดินและการเกิดโรคเหี่ยวของขิง
17 การจัดการดินเพื่อลดการเกิดโรคเหี่ยวของขิงจากเชื้อแบคทีเรีย
18 การศึกษาศักยภาพการใช้อ้อยเพื่อเป็นอาหารของโคนม
ปี พ.ศ. 2539
19 การทดสอบพันธุ์สตรอเบอรี่เพื่อใช้ในการแปรรูประบบอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2538
20 ผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการควบคุมการเน่าเสียเนื่อง จากเชื้อ Collectotrichum gloeosporioides ของผลมะม่วง หลังการเก็บเกี่ยว
21 ผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการควบคุมการเน่าเสียเนื่องจากเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides ของผลมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว / ธิติมา วงษ์ชีรี