ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธิดารัตน์ เหมือนเดชา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รวมพร มาลา 13
2 กุลยา อุปพงษ์ 9
3 วิสุทธิ์ สุขบำรุง 9
4 ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ 3
5 คณะวิทยาการจัดการ 3
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3
7 ศรีไพร สกุลพันธ์ 1
8 อมรรัตน์ ศรีวิโรจน์ 1
9 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1
10 สุภัญชลี อ้นไชยะ 1
11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1
12 ศิริกานดา แหยมคง 1
13 สกว. 1
14 จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์ 1
15 กัลยรัตน์ คำพรม 1
16 องค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
17 องค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
18 องค์การบริหาร ส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
19 เทศบาลตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
20 องค์การบริหาร ส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
21 องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
22 องค์การบริหาร ส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1
23 องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
24 องค์การบริหาร ส่วนตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 15
3 2555 1
4 2554 1
5 2547 1
6 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แนวทางพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรมในจังหวัดอุตรดิตถ์
2 แนวทางพัฒนาการประยุกตฺใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรมในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2556
3 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนทางด้านธุรกิจบริการโดยการใช้การจัดการความรู้ขอนักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (ธุรกิจบริการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 การจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาการตลาดบริการของนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 การรับรู้ตำแหน่งทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
6 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการที่มีต่อโครงการปรับปรุงการทำงานการพัฒนาเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
7 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตามโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 ประจำปี 2556
8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการรับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
9 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ตามโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปี งบประมาณ 2556
10 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2556 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
11 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงกระบวนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
12 การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
13 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
14 การพัฒนาการจัดการธุรกิจวิชาการโรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย เขตภาคเหนือตอนล่าง
15 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานตามโครงการลดขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของเทศบาลตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
16 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาการจัดการด้านอาหารและภัตตาคาร
17 ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2555
18 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตร:การจัดการแผนธุรกิจ ข้าวอินทรีย์ ตำบลวังกะพี้
ปี พ.ศ. 2554
19 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ปลาร้าผง เพื่อขยายช่องทางการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแหลมคุณก้าวหน้า ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2547
20 การศึกษาสภาพความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนตามโครงการขึ้นทะเบียนคนจนของรัฐบาลของประชาชนตำบลทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์