ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธิดารัตน์ บุญนุช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
3 พรชุลี อาชวอำรุง 6
4 อรสา ภาววิมล 5
5 กนกวรรณ เลื่อยคลัง 5
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 3
7 อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ 2
8 ปทีป เมธาคุณวุฒิ 2
9 เพ็ญพรรณ ขจรศิลป์ 1
10 นักรบ ระวังการณ์ 1
11 จันทนา พรหมศิริ 1
12 พรทิพย์ บุญรอด 1
13 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 1
14 ทศพร วรรณทอง 1
15 ผ่องใส ศุภจรรยารักษ์ 1
16 พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 1
17 ทองอินทร์ วงศ์โสธร 1
18 ผ่องใส ศุภจรรยารักษ์ 1
19 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
20 อัฎฐพร หิรัญพฤกษ์ 1
21 กมล กิจสวัสดิ์ 1
22 รัชฎา ธิโสภา 1
23 กอบแก้ว สิงห์ดี 1
24 สมภพ เพ็ญจันทร์ 1
25 นิศา วิชพันธุ์ 1
26 รุ้งเพชร สงวนพงษ์ 1
27 กรรณิการ์ สุวรรณโคต 1
28 ชัยพร วิชชาวุธ 1
29 มณฑา วรรณทอง 1
30 ทิพวรรณ รัตนวงศ์ 1
31 พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 1
32 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
33 เมธี ปิยะคุณ 1
34 สุมิตตา สว่างทุกข์ 1
35 อุษณีย์ เทพวรชัย 1
36 กรกช อัตตวิริยะนุภาพ 1
37 สินีนาฏ บุญช่วย 1
38 รัตนา พุ่มไพศาล 1
39 เกหลง ปภาวสิทธิ์ 1
40 วรลักษณ์ ชุมสาย ณ อยุธยา 1
41 ชุตินันท์ อิทธิรัตนา 1
42 แม่ชีวิมุตติยา (สุภาพรรณ ณ บางช้าง) 1
43 ดรุณี ชูประยูร, 2504- 1
44 อิศริยา ทองงาม 1
45 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
46 ทัศนา เมฆเวียน 1
47 ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ 1
48 สุดารัตน์ ชาญเลขา 1
49 ภัทรฤดี สุพัฒโสภณ 1
50 อมรรัตน์ ประสานศัพท์ 1
51 อมรรัตน์ ประสานศัพท์ 1
52 สมศิริ นนทสวัสดิ์ศรี 1
53 ทรงศักดิ์ พิริยะกฤต 1
54 แถมชัย ชัยเพชร 1
55 The purpose of this study was to investigate the opinions of administrators, instructors and students concerning problems in organizing student activities in Physical Education Colleges. The 609 population and samples were administrators, instructor 1
56 พรรณนา มงคลวิทย์ 1
57 สุพิตรา เศลวัตนะกุล 1
58 โกมินทร์ คล้ายวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 4
4 2550 3
5 2549 1
6 2548 2
7 2547 1
8 2546 1
9 2545 2
10 2542 1
11 2541 1
12 2540 1
13 2539 2
14 2538 1
15 2537 1
16 2536 3
17 2535 1
18 2534 3
19 2533 3
20 2532 2
21 2531 1
22 2530 2
23 2528 2
24 2527 1
25 2518 1
26 2512 1
27 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2553
2 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการคิดตามแนวคิดจิตทั้ง 5 ของการ์ดเนอร์สำหรับนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
4 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยตามแนวคิดการจัดการความรู้
5 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวคิดกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย ตามแนวคิดการจัดการความรู้
ปี พ.ศ. 2550
7 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนิสิตนักศึกษา
8 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษาตามแนวทศพิธราชธรรม
9 การพัฒนาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัดที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้ผลลัพธ์ปลายทางเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2549
10 วิวัฒนาการของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนคหกรรมศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ในสมัยรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2548
11 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการสอนเพื่อเสริมสร้างดุลยภาพของสมรรถนะทางปัญญา อารมณ์ และจริยธรรม ของนิสิตนักศึกษา
12 พัฒนาการและแนวโน้มการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
13 การน้อมนำสาระสำคัญของหลักธรรมในพระไตรปิฎกเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
14 รูปแบบการจัดการการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2545
15 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบนำตนเองวิชาวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรรค์สร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์
16 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันราชภัฏกับชุมชนเพื่อพัฒนาด้านวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2542
17 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุกทางการศึกษาพยาบาล ในระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2541
18 การวิเคราะห์บทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2540
19 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิสิตนักศึกษา กับการพัฒนาตนเองของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
20 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรสภาพแวดล้อมสถาบันกับผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล
21 การวิเคราะห์สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2538
22 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพลังชีวิตอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพในมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
23 การประมาณการรูปแบบต้นทุนต่อหน่วยและทางเลือก ในการลดต้นทุนหลักสูตรการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเอกชน
ปี พ.ศ. 2536
24 กิจนิสัยในการเรียนของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : รายงานการวิจัย
25 การศึกษาลักษณะนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
26 การวิเคราะห์บทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2535
27 แบบการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2534
28 บทบาทในการอนุรักษ์และพัฒนานาฏศิลป์พื้นบ้านของอาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์
29 แบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
30 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโครงการการศึกษา สำหรับบุคลากรประจำการในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2533
31 แนวโน้มหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในปีพุทธศักราช 2545
32 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
33 แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนิสิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2532
34 การจัดบริการแนะแนวอาชีพในมหาวิทยาลัยของรัฐ
35 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2531
36 การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน
ปี พ.ศ. 2530
37 การวิเคราะห์โครงการจัดการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ สำหรับบุคลากรประจำการ ของสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
38 ความคิดเห็นของผู้บริหารและนักศึกษาเกี่ยวกับ การจัดบริการนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2528
39 แนวโน้มของภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาในวิทยาลัยครู
40 การติดตามผลบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2525
ปี พ.ศ. 2527
41 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา เกี่ยวกับปัญหาการจัดดำเนินการกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2518
42 การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. 2512
43 ตัวประกอบที่มีอิทธิพลต่การเลือกอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย