ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 6
2 รุ่งรวี บุญทั่ง 6
3 กัญญรัตน์ จำปำทอง 5
4 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
5 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
6 สุภาพร สุขโต 4
7 จงรักษ์ จารุเนตร 4
8 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
9 เสาวรี บำรุง 4
10 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
11 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
12 สาคร โรจนัย 3
13 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
14 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
15 นิลุบล ทวีกุล 3
16 เมธาพร พุฒขำว 3
17 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
18 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
19 บุญญาภา ศรีหาตา 3
20 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
21 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
22 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
23 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
24 มณี หาชานนท์ 3
25 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
26 จำนง ชัญถาวร 3
27 ศักดา พุทธพาธ 3
28 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
29 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
30 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
31 อนันต์ ทองภู 3
32 วุฒิพล จันสระคู 3
33 วสันต์ วรรณจักร์ 3
34 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
35 โอภำษ บุญเส็ง 3
36 สุมนำ งามผ่องใส 3
37 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
38 สมฤทัย ตันเจริญ 3
39 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
40 กุลชาติ นำคจันทึก 3
41 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
42 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
43 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 3
44 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
45 ฉลอง เกิดศรี 3
46 อิสระ พุทธสิมมา 3
47 สันติ พรหมคำ 3
48 สุชาติ คำอ่อน 3
49 สุภาวดี สมภาค 3
50 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
51 วินัย ศรวัต 3
52 ประนอม ใจอ้าย 3
53 วิทูร อมรพล 3
54 เอมอร เพชรทอง 3
55 โอภาษ บุญเส็ง 3
56 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
57 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
58 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
59 จารุวรรณ บางแวก 3
60 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
61 ปรีชา แสงโสดา 3
62 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
63 ประพิศ วองเทียม 3
64 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
65 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
66 สมพงษ์ ทองช่วย 3
67 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
68 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
69 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
70 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
71 กิติพร เจริญสุข 3
72 แฉล้ม มาศวรรณา 3
73 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
74 อนุชา เหลาเคน 3
75 อานนท์ มลิพันธ์ 3
76 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
77 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
78 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
79 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
80 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
81 อภิชำต เมืองซอง 2
82 วนิดำ โนบรรเทำ 2
83 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
84 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
85 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
86 สมชำย บุญประดับ 2
87 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
88 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
89 เสำวรี บำรุง 2
90 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
91 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
92 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
93 สุภำพร สุขโต 2
94 เมธำพร พุฒขำว 2
95 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
96 มำลัย กล่อมแก้ว 2
97 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
98 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
99 สมชาย บุญประดับ 1
100 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
101 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
102 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
103 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
104 เหรียญทอง พานสายตา 1
105 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
106 วนิดา โนบรรเทา 1
107 เมธาพร พุฒขาว 1
108 วารีย์ ทองมี 1
109 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
110 สมควร คล้องช้าง 1
111 พัชรินทร์ นามวง์ 1
112 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
113 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
114 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
115 มาลัย กล่อมแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2535 1
4 543 5