ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉันธนา ยูวะนิยม 6
2 นายวรยุทธ สายบัวตรง 4
3 สุนันท์ ลิ้มตระกูล 4
4 กิรณา จอมคำศรี 4
5 คุณฉันธนา ยูวะนิยม 4
6 Thumrongrut Mungcharoen 4
7 หนึ่งฤทัย พาณิชชวลิต 3
8 พุทธิพงศ์ พัฒนกิตติพงศ์ 3
9 พรพิมล บุญคุ้ม 3
10 ธนาวดี ลี้จากภัย 2
11 Unchalee Suwanmanee 2
12 Thanawadee Leejarkpai 2
13 นางสาวอัญชลี สุวรรณมณี 2
14 สายทิวา รามสูต 2
15 Yosita Rudeekit 2
16 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 2
17 สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์ 2
18 ยุพยง เหมะศิลปิน 2
19 เกียรติไกร อายุวัฒน์ 2
20 นงนุช โสรัตน์ 2
21 อรรถศักดิ์ จารีย์ 2
22 อัญชลี สุวรรณมณี 2
23 โยษิตา ฤดีกิจ 2
24 นุษรา สินบัวทอง 2
25 คุณ กิรณา จอมคำศรี 2
26 ธงไชย ศรีนพคุณ 2
27 วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต 2
28 สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล 2
29 นางฉันธนา ยูวะนิยม 2
30 อรศิริ ปาณินท์ 2
31 ปริศนา สิริอาชา 2
32 อุมา วิรัตน์สกุลชัย 2
33 ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี 2
34 มาดดี ตั้งพานิช 2
35 ปิยนุช เวทย์วิวรณ์ 2
36 วันดี พินิจวรสิน 2
37 จีมา ศรลัมพ์ 2
38 Seksan Papong 1
39 อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ 1
40 เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล 1
41 เสกสรร พาป้อง 1
42 Sate Sampattagul 1
43 Patarapol Tularak 1
44 ฤดี ธีระวนิช 1
45 Pongvipa Lohsomboon 1
46 ภัทรพล ตุลารักษ์ 1
47 นางสาวเมทินี แสนมณีชัย 1
48 อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ 1
49 ดร.ธนาวดี ลี้จากภัย 1
50 เสาวภา เพชรสังฆาต 1
51 Chantana Yuvaniyama 1
52 งามผ่อง คงคาทิพย์ 1
53 จริยา จันทร์ไพแสง 1
54 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 1
55 ยุพา ปานแก้ว (มงคลสุข) 1
56 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
57 วารุณี ธนะแพสย์ 1
58 นส.เมทินี แสนมณีชัย 1
59 น.ส.กิรณา จอมคำศรี 1
60 ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล 1
61 นายชินาธิปกรณ์ พงศ์ภิญโญภาพ 1
62 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
63 ดร.อรรคเจตย์ ดร.อรรคเจตย์ 1
64 อภิญญา ดวงจันทร์ 1
65 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 1
66 ชนินทร์ ปัญจพรผล 1
67 กิรณา อมคำศรี 1
68 หาญพล 1
69 เชฏฐ์ สาทรกิจ 1
70 นางสาวบัณฑิตา บัณฑิตสกุล 1
71 Athiwatr Jirajariyavech 1
72 อธิวัตร จิรจริยาเวช 1
73 รุ้งนภา ทองพูล 1
74 ดร. วิกานดา วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ 1
75 ทิวา พาโคกทม 1
76 ดวงรัตน์ ศตคุณ 1
77 เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ 1
78 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
79 Rungnapa Tongpool 1
80 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
81 คุณวิลันธนา รอดทอง 1
82 ดร.รุ้งนภา ทองพูล 1
83 ดร.เปรมฤดี กาญจนปิยะ 1
84 คุณพุทธิพงษ์ 1
85 ดร.จิตติ มงคลศิริ 1
86 คุณพุทธิพงศ์ พัฒนกิตติพงศ์ 1
87 คุณหนึ่งฤทัย พานิชชวลิต 1
88 คุณพรพิมล บุญคุ้ม 1
89 คุณอธิวัตร จริจริยเวช 1
90 ดร.กิตตินันท์ อันนานนท์ 1
91 คุณกิรณา จอมคำศรี 1
92 Mr.Worayut Saibuatrong 1
93 เมธี สายศรีหยุด 1
94 อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา 1
95 Mr.Shinatiphkorn Pongpinyopap 1
96 กิตตินันท์ อัตตานนท์ 1
97 นักวิจัยจากอีก 5 ประเทศในเอเชียและยุโรป 1
98 นักวิจัย 5 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา กรีซ สเปน และฟินแลนด์ 1
99 นายธนพล ศิริพรกิตติ 1
100 พาสินี สุนากร 1
101 ปิติ กันตังกุล 1
102 ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา 1
103 วรยุทธ สายบัวตรง 1
104 ดร.ปริญญา คงพรม 1
105 วราวิทย์ แสงแก้ว 1
106 ธนัท พูลประทิน 1
107 ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ 1
108 รจนีย์ ไชยศรี 1
109 เมตตา เจริญพานิช 1
110 อัครเดช จวงถาวร 1
111 ดร. อัญชลี อัญชลี สุวรรณมณี 1
112 สุรพล พุทธมนต์ 1
113 น.อ.ดร.สุรพล พุทธมนต์ 1
114 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
115 ประภา ศรีพิจิตต์ 1
116 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
117 เอื้อ สิริจินดา 1
118 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
119 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 1
120 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
121 อุเทน พรมอิ่นคำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 5
2 2555 1
3 2554 7
4 2553 6
5 2552 3
6 2551 6
7 2550 5
8 2549 5
9 2548 4
10 2546 1
11 2545 1
12 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประเมินการใช้พลังงานและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการผลิตปูนซีเมนต์โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักชีวิต
2 การวิเคราะห์และปรับปรุงค่า Energy Intensity, Carbon Intensity และEco-efficiency ของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยเทคนิคการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต
3 การศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทาคาร์บอนฟุตปริ้นต์และวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ของสวนยางพารา
4 การหาค่าความเหมาะสมตลอดวัฏจักรชีวิตของเอทานอลชีวภาพในประเทศไทย โดยโปรแกรมเชิงเส้นแบบหลายวัตถุประสงค์
5 การศึกษา ผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของกล่องพอลิแลกติกแอซิดผสมแป้งพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและพอลิไวนิลคลอไรด์
ปี พ.ศ. 2555
6 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2554
7 ERIA Research project on 3R Policies in Southeast and East Asia"
8 การประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
9 Biodegradable kinetics of plastics under controlled composting conditions.
10 การพัฒนาแบบจำลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงชีวภาพ สำหรับการขนส่งในประเทศไทย
11 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต
12 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้วัสดุและออกแบบบ้านพักอาศัย
13 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตและวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของซองเอกสารจากกระดาษคราฟท์ และแฟ้มซองพลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีน
ปี พ.ศ. 2553
14 3R Policies in Southeast and East Asia
15 Developing GHG calculation methodology for Thai Palm Oil Industry
16 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้วัสดุและออกแบบบ้านพักอาศัย
17 Analysis of steel production in Thailand: environmental impacts and solutions
18 Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions of Polylactic acid (PLA) and Polystyrence (PS) Trays
19 โครงการจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ รวมทั้งการประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. 2552
20 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
21 หน่วยวิจัยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสะอาดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
22 โครงการจัดทำฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ
ปี พ.ศ. 2551
23 การวิจัยด้านถ่านหินชีวมวลอัดก้อน
24 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่ง โดยการใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต: น้ำมันเบนซิน ดีเซล และไบโอดีเซล
25 โครงการการเพิ่มขีดความสามารถด้านการออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ
26 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของการผลิตพลังงานและวัสดุพื้นฐานของประเทศ
27 การศึกษาเปรียบเทียบพลังงานเพิ่มสุทธิและผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล
28 การประเมินวัฏจักรชีวิตเมื่อเปรียบเทียบสมถรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมของภาชนะบรรจุจากแป้งมันสำปะหลังกับโฟมพอลิสไตรีน
ปี พ.ศ. 2550
29 Comparison of Environment Impacts Between Conventional Plastic and Degradable Plastic Packaging Using Life Cycle Assessment Technique.
30 LCA of Vanadium Redox Flow Battery
31 โปรแกรมเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมไทย
32 การออกแบบและวิเคราะห์ความเหมาะสมระบบป้องกันอัคคีภัย: กรณีศึกษาห้องอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี (สวิตช์เกียร์)
33 การออกแบบระบบระบายอากาศ สำหรับงานเชื่อมโลหะในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ปี พ.ศ. 2549
34 Capacity Building of Thai Institutions and Textile Industry on EU Standards and Eco-labels to Enhance Trade and Investment Between Thailand and EU
35 การจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของพลังงานและวัสดุพื้นฐานของประเทศ
36 การประเมินวัฏจักรชีวิตและการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
37 การเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกธรรมดากับพลาสติกย่อยสลายได้โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต
38 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2548
39 Education Tool on Technologies for Efficient Water Use Using Virtual Appilcation Sites (EDWAVE).
40 Education Tools for Water Efficient Use Using Virtual Application Sites.
41 การประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็น
42 การพัฒนาฐานข้อมูลการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ: ข้อมูลวัฏจักรชีวิตของโรตารีคอมเพรสเซอร์
ปี พ.ศ. 2546
43 การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2545
44 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการใช้จากใบเสม็ดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทดแทนการรนำเข้าสารเคมีเกษตรที่มีฤทธิ์ไล่แมลงและควบคุมจุลินทรีย์ สำหรับการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออก