ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธำรงค์ อมรสกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ศักยภาพการเลี้ยงปลาหมอไทยในพื้นที่น้ำกร่อย
ปี พ.ศ. 2560
2 Potential of Snake Head Fish, Channa striatus Culture at Coastal Zone
ปี พ.ศ. 2557
3 ชีววิทยาการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาไหลนา
4 ชีววิทยาการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาไหลนา
ปี พ.ศ. 2553
5 ชีววิทยาการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาดุกทะเล
ปี พ.ศ. 2552
6 โครงสร้างเนื้อเยื่อและฮีสโตเคมีของพัฒนาการระบบทางเดินอาหารในปลาดุกลำพันวัยอ่อน Clarias micuhofii
ปี พ.ศ. 2550
7 ความรู้พื้นฐานในการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาแรด
ปี พ.ศ. 2548
8 ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารในระยะเริ่มแรกของลูกปลาสลิด
9 ความรู้พื้นฐานในการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาแรด
10 ศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากดเหลืองบริเวณชายฝั่งทะเล
ปี พ.ศ. 2547
11 ความรู้พื้นฐานในการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาช่อน
12 ความรู้พื้นฐานในการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาช่อน
ปี พ.ศ. 2546
13 ความรู้พื้นฐานในการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาช่อน
14 ศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากดเหลืองบริเวณชายฝั่งทะเลใน
15 ชีววิทยาการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาหมอไทย
ปี พ.ศ. 2545
16 ชีววิทยาในการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลาหมอไทย
17 การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารในระยะเริ่มแรกของลูกปลาบู่ทราย
ปี พ.ศ. 2544
18 ศักยภาพการเพาะขยายพันธุ์ปลาหมอไทยในน้ำที่มีความเป็นกรด-ด่าง ที่แตกต่างกัน
19 ศักยภาพการเพาะขยายพันธุ์ปลาหมอไทยในน้ำที่มีความเป็นกรด-ด่างที่แตกต่างกัน
20 ลักษณะบางประการในระยะวัยอ่อนของลูกปลาบู่ทราย
21 ศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดโดยใช้บ่อนากุ้งร้างในเชิงธุรกิจ
22 การอนุบาลลูกปลาบู่ทรายในกระชังด้วยอาหารที่แตกต่างกัน
23 การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารในระยะเริ่มแรกของลูกปลาบู่ทราย
ปี พ.ศ. 2543
24 การศึกษาระดับความเค็มที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลากดคัง
ปี พ.ศ. 2542
25 ความรู้พื้นฐานในการเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลลูกปลากดคัง
ปี พ.ศ. 2541
26 การศึกษาอัตราการให้อาหารและความถี่การให้อาหารของการเลี้ยงปลากดเหลือง
ปี พ.ศ. 2539
27 การอดอาหารจนตายและผลกระทบจากการเลื่อนการให้อาหาร จากวันเริ่มต้นกินอาหารของลูกปลากดเหลือง
ปี พ.ศ. 2535
28 การศึกษาการใช้เยื่อในลำต้นสาคูระดับต่าง ๆ ในอาหารปลานิลแดง
ปี พ.ศ. 2534
29 ศึกษาปริมาณความเข้มข้นของน้ำมันในแม่น้ำปัตตานี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
30 การศึกษาความถี่และอัตราการให้อาหารปลากระพงขาว ที่เลี้ยงในบ่อดิน