ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธาริณี นามพิชญ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การดูดซับสารมลพิษทางอินทรีย์โดยใช้ออร์กาโนเคลย์สำหรับการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมยาง
2 การพัฒนาเครื่องเขียนที่สามารถย่อยสลายได้จากยางพาราและโพลิแลคติกแอซิด
ปี พ.ศ. 2555
3 งานวิจัยกับบริษัทเอกชนในประเทศ
ปี พ.ศ. 2554
4 อิทธิพลของการจับอนุภาคยางจากหางน้ำยางโดยเตรียมเป็นยางนาโนคอมโพสิทกับแร่ดินเหนียว
5 การพัฒนาฟิล์มคลุมดินจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด
ปี พ.ศ. 2553
6 การเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติและพอลิสไตรีนด้วยรังสีแกมมา
7 การเตรียมและสมบัติของพอลิ(แลคติก แอซิด)/ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/ออร์กาโนเคลย์ นาโนคอมโพสิท
ปี พ.ศ. 2552
8 การเตรียมและคุณสมบัติของ Polyactic acid (PLA)/epoxicized natural rubber/organoclay นาโนคมโพสิท
ปี พ.ศ. 2551
9 การเตรียมและคุณสมบัติของยางธรรมชาติ/แร่ดินเหนียว ออกาโนนาโนคอมโพสิท /
10 อิทธิพลของการจับอนุภาคยางจากหางน้ำยาง โดยเตรียมเป็นยางนาโนคอมโพสิทกับแร่ดินเหนียว
11 คุณสมบัติทางกล ทางความร้อน และทางไดนามิกส์ของการวัลคาไนเซชั่นของโคพอลิเมอร์ ระหว่างยางกับสไตรีนที่อัตราส่วนยางธรรมชาติสูงโดยวิธีการฉายรังสีแกมม่า
ปี พ.ศ. 2550
12 งานวิจัยกับบริษัทเอกชนต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2549
13 อิทธิพลของการจับอนุภาคยางจากหางน้ำยางโดยเตรียมเป็นยางนาโนคอมโพสิทกับแร่ดินเหนียว
ปี พ.ศ. 2544
14 แบบจำลองของการสกัดของแข็งโดยใช้สารวิกฤติยิ่งยวด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 การทดสอบคุณสมบัติของพอลิสไตรีนกับยางธรรมชาติในกระบวนการอิมัลชั่นโคพอลิเมอร์ไรซ์เซชั่น